О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 18.11.2019
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
 : : Міжнародні стандарти : : Директиви ЄС
25.12.2008  Версія для друку


Розділ ІІ

ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ 2006/70/ЄС

від 1 серпня 2006 року

про визначення імплементаційних заходів для Директиви 2005/60/ЕС Європейського Парламенту та Ради в частині визначення терміну «політичні діячі» та технічних критеріїв для спрощення процедур належної обачливості щодо клієнтів та для виключення засад фінансової діяльності, що здійснюється час від часу або обмежено

 


РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

 

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства,

 

Беручи до уваги Директиву 2005/60/ЕС Європейського Парламенту та Ради від 26 жовтня 2005 року про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму[1] і, зокрема, пункти (а), (b) та (d) Статті 40 (1)

 

 

Оскільки:

 

(1)     Директива 2005/60/ЕС вимагає від установ та осіб, що підпадають під дію Директиви, застосовувати на основі оцінки ризику розширені правила належної обачливості щодо операцій або ділових відносин з політичними діячами, які проживають в іншій країні-члені або третій країні. В контексті цього аналізу ризиків, необхідно сфокусувати ресурси установ та осіб, які підпадають під дію Директиви, на виробах та операціях, що характеризуються високим ризиком щодо відмивання коштів. Під політичними діячами розуміються особи, яким надані значні державні функції, їх близькі члени сім’ї або близькі співробітники таких осіб.  З метою забезпечення узгодженого застосування концепції політичних діячів, при визначені задіяних груп осіб, важливо враховувати соціальні, політичні та економічні розбіжності між країнами.

 

(2)     Установи та особи, які підпадають під дію Директиви 2005/60/ЕС  можуть не включити клієнта до категорій політичних діячів, якщо не будуть застосовувати справедливі та адекватні заходи щодо цього. В таких ситуаціях, держави-члени при оцінці своїх повноважень щодо застосування Директиви, мають приділяти особливу увагу необхідності забезпечення того, що такі особи автоматично не несуть відповідальності за такі дії. Держави-члени повинні також розглянути спрощення відповідності цій Директиві, шляхом надання необхідних рекомендацій з уього питання  установам та особам.

 

(3)     Державні функції, що виконуються на рівні нижчому ніж національний, зазвичай, не повинні розглядатись як значні. Однак, коли їх політична демонстрація може бути прирівняна до подібних позицій на національному рівні, установи та особи, які підпадають під дію цієї Директиви, повинні розглядати на основі оцінки ризику наскільки особи, що виконують такі державні функції, можуть вважатись політичними діячами.

 

(4)     Коли Директива 2005/60/ЕС вимагає від установ та осіб ідентифікувати близьких співробітників фізичних осіб, наділених занчними державними функціями, такі вимоги застосовуються у тому ступені, коли загальновідомо про відносини зі співробітником або коли установа або особа має підстави вважати, що такі відносини існують. Однак це не передбачає активний пошук за боку установ та осіб, що підпадають під дію Директиви.

 

(5)     Особи які потрапляють в поняття полтичних осіб не повинні розглядатися такими після закінчення виконання значних державних функцій, протягом мінімального періоду.

 

(6)     Після адаптації на основі оцінки ризику загальних процедур належної обачливаості щодо клієнта до ситуацій з низьким ризиком є нормальним засобом в рамках Директиви 2005/60/ЕС та приймаючи до уваги, що спрощені процедури належної обачливості щодо клієнта вимагають відповідних перевірок та балансу в іншій частині системи з метою запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, застосування спрощених процедур належної обачливості щодо клієнта має бути обмежене вичерпним переліком випадків. У цих випадках, не зникають вимоги до установ та осіб, що підпадають під дію цієї Директиви, та від них, між іншим, очікується здійснення постійного моніторингу ділових відносин, для можливості визначення складних або незвично великих операцій, які не мають чіткої економічної або видимої правової мети.

 

(7)     Внутрішні державні органи загалом розглядаються як клієнти з низьким рівнем ризику в межах своєї держави-члена та, відповідно до Директиви 2005/60/ЕС, можуть бути предметом спрощених процедур належної обачливості щодо клієнта. Однак, ні одна установа, орган, офіс або агентство Співтовариства, включаючи Європейський Центральний Банк (ЄЦБ), прямо не визначена Директивою для застовування спрощеної належної обачливості в категоріях «внутрішній державний орган» або, у випадку ЄЦБ, «кредитна або фінансова установа». Однак, оскільки ці установи не представляють високого ризику щодо відмивання коштів або фінансування тероризму, вони повинні бути визнані як клієнти з низьким рівнем ризику та мати привілеї спрощених процедур належної обачливості у випадку виконання відповідних критеріїв.

 

(8)     Більш того, має бути можливим застосування спрощених процедур належної обачливості у випадку юридичних осіб, що здійснюють фінансову діяльність, які не підпадають під визначення фінансових установ в межах Директиви 2005/60/ЕС, але є суб’єктами національного законодавства, відповідно до Директиви, та відповідають вимогам достатньої прозорості щодо їх особи та відповідного механізму контролю, зокрема посиленого нагляду. Прикладом можуть бути підприємства, що надають послуги загального страхування.

 

(9)     Має бути можливим застосування спрощених процедур належної обачливості до товарів та пов’язаних операції в певних випадках, наприклад коли вигода від фінансових товарів не може загалом використовуватись на користь третіх осіб і ця вигода є довготривалою, така як деякі поліси інвестиційного страування або зберігання товарів, або коли фінансовий товар націлений на фінансування матеріальних активів у формі лізингових угод в яких правовий та бенефіціарний титул на активи залишається за лізинговою компанією або у формі невеликого споживчого кредиту, що передбачає проведення операцій через банківські рахунки і не перевищують визначений поріг. Товари, контрольовані державою, які зазвиай відносяться до спеціальних категорій клієнтів, такі як ощадні товари для дітей, повинні мати привілеї спрощених процедур належної обачливості навіть у випадку не виконання відповідних критеріїв. Під державним контролем має розумітись діяльність поза межами звичайного нагляду за фінансовими ринками та не повинно тлумачитись як гарантійні товари, такі як борогові свідоцтва, які випускаються лише Державою.

 

(10)  Перед дозволом застосування спрощених процедур належної обачливості, держави-члени повинні оцінити наскільки клієнти або товари та пов’язані операції представлябть низький рівень ризику щодо відмивання коштів або фінансування тероризму, зокрема приділяючи особливу увагу будь-якій діяльності цих клієнтів або будь-якому виду товару або операціям, які можуть бути визнані як найбільш пристосовані за своєю природою для використання або зловживання з метою відмивання коштів або фінансування тероризму. Зокрема, будь-які спроби клієнтів, щодо товарів низького ризику, діяти анонімно або приховувати свою особистість має розцінюватись як фактор ризику та потенційної підозри.

 

(11)  У певних випадках фізичні або юридичні особи можуть здійснювати фінансову діяльність час від часу або обмежено, як додаток до ішої не фінансової діяльності, наприклад готелі, що надають послуги по обміну грошей своїм клієнтам. Директива 2005/60/ЕС дозволяє державам-членам визначати, що така фінансова діяльність виходить за її межі. Оцінка діяльності, що здійснюється час від часу або обмежено, повинна здійснюватись порівняно з кількісним пороговим значенням щодо операцій та обороту пов’язаної діяльності. Такі пороги мають бути визначені на національному рівні в залежності від типу фінансової діяльності та урахуванням відмінностей між країнами.

 

(12)  Більш того, особи, залучені до фінансової діяльності, що здійснюється час від часу або обмежено, не повинні надавати весь спектр фінансових послуг громадськості, а лише ті, необхідні для виконання основної діяльності. Якщо основна діяльність особи, пов’язана з діяльністю, що входить в сферу дії Директиви 2005/60/ЕС, виключення для фінансової діяльності, що здійснюється час від часу або обмежено, не застосовується, окрім діяльності, пов’язаної з торгівлею товарами.

 

(13)  Деяка фінансова діяльність, така як переказ коштів або послуги по грошовим переказам, найбільш сприятлива для використання або зловживання з метою відмивання коштів або фінансування тероризму.  Тому необхідно забезпечити, щоб така або подібна фінансова діяльність не виходила за межу Директиви 2005/60/ЕС.

 

(14)  Відповідно до Статті 2(2) Директиви 2005/60/ЄС мають бути забезпечені умови відміни рішення якнайшвидше у випадку необхідності.

 

(15)  Держави-члени повинні забезпечити, що рішеннями щодо привілеїв не зловживають з метою відмивання коштів або фінансування тероризму. Вони повинні уникати прийняття рішення по Статті 2(2) Директиви 2005/60/ЕС у випадках коли моніторинг або правова діяльність національних органів викликає ускладнення через пересічення компетенцій більш ніж однієї держави-члена, наприклад надання фінансових послуг на борту пароплава, що надає транспортні послуги між портами, розташованими в різних державах-членах.

 

(16)  Застосуванн цієї Директиви не суперечить застосуванню Рішення Ради (ЕС) № 258/2001 від 27 грудня 2002 року щодо спеціальних обмежень, направлених проти деяких осіб та організацій з метою боротьби з тероризмом та Рішення Ради (ЕС) №881/2002 від 27 травня 2002 року, що накладає спеціальні обмеження, направлені проти деяких осіб та організацій, пов’язаних з Усамою Бен Ладеном, мережею Аль-Каєда та Талібан,  та анульованому Рішенню Ради (ЕС) № 467/2001 щодо заборони експорту певних товарів та послуг до Афганістану, посилення заборони щодо перельотів та розширення замороження коштів та інших фінансових ресурсів, пов’язаних з рухом Тілібан в Афганістані.

 

(17)  Заходи, передбачені цією Директивою відповідають позиції Комітету з питань запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму,

 

 

 

УХВАЛИЛИ ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

 

 

 

Стаття 1

 

Предмет

 

Ця Директива визначає імплементацій ні заходи для Директиви 2005/60/ЄС, а саме:

 

1.        технічний аспект поняття політичних діячів визначено в Статті 3(8) цієї Директиви;

2.        технічні критерії оцінки ситуації, що становить низький рівень ризику щодо відмивання коштів або фінансування тероризму, визначено в Статті 11 (2) та (5) цієї Директиви;

3.        технічні критерії оцінки коли, відповідно до Статті 2(2) Директиви 2005/60/ЄС, можливо не застосовувати цю Директиву до певних юридичних або фізичних осіб, що здійснюють фінансову діяльність час від часу або обмежено.

 

 

Стаття 2

 

Політичні діячі

1.        Для цілей Статті 3(8) Директиви 2005/60/ЕС до «фізичних осіб, які наділені або були наділені значними державними функціями» відносяться наступні:

(a)     Голови Держав, голови урядів, міністерств та заступники або помічники міністрів;

(b)     Члени парламенту;

(c)     Члени верховних судів, конституційних судів або інших судових органів високого рівня, рішення яких не підлягають подальшій апеляції, за виключенням особливих випадків;

(d)     Члени аудиторських судів або правління центральних банків;

(e)     Посли, посланники та вищий офіцерський склад збройних сил;

(f)      Члени адміністративних, управлінських або наглядових органів державних підприємств.

Жодна з категорій, визначених в пунктах (а) – (f) першого підпункту не включає середню ланку або нижчих посадовців.

2.  Для цілей Статті 3(8) Директиви 2005/60/ЕС поняття «близькі члени сім’ї» означає наступне:

a)       Чоловік/дружина;

b)       Будь-яка особа (співмешканець), яка згідно національного законодавства прирівнюється до чоловіка/дружини;

c)       Діти та їх чоловіки/дружини або особи (співмешканці);

d)       Батьки.

 

3.        Для цілей Статті 3 (8) Директиви 2005/60/ЕС поняття «близькі співробітники» означає наступне:

a)       Будь-яка фізична особа про яку відомо, що вона має спільну бенефіціарну власність в юридичних особах або юридичних утвореннях, або інші близькі долові стосунки з особами, визначеними в параграфі 1;

b)       Будь-яка фізична особа, яка має виключну бенефіціарну власність в юридичній особі або юридичному утворенні про які відомо, що вони були створені для реальної вигоди осіб, визначених в параграфі 1.

4.        без протиріччя застосуванню посилених заходів належної обачливості на основі оцінки ризику, коли особа залишила посаду, яка накладала на неї значні державні функції у значенні параграфу 1 цієї Статті у період щонайменше один рік, установи та особи, визначені в Статті 2(1) Директиви 2005/60/ЄС не повинні розглядати таких осіб як політичних діячів.

 

Стаття 3

 

Спрощення належної обачливості щодо клієнта

 

 

1.              Для цілей Статті 11 (2) Директиви 2005/60/ЕС держави-члени повинні, відповідно до параграфу 4 цієї Статті, розглядати клієнтів які є державними органами або державними установами та які відповідають всім критеріям, як клієнтів, що представляють низький рівень ризику щодо відмивання коштів або фінансування тероризму:

 

a)       Клієнт наділений державними функціями відповідно до Договору про Європейський Союз. Договорів Співтовариства або вторинного законодавства Співтовариства;

b)       Особа клієнта є публічною, прозорою та визначеною;

c)       Діяльність клієнта, а також його практика звітності є прозорими;

d)       Клієнт підзвітний установі Співтовариства або органам держави-члена, або існує відповідна превірка та процедури балансу, що забезпечує контроль над діяльністю клієнта.

 

2.              Для цілей Статті 11 (2) Директиви 2005/60/ЕС держави-члени повинні, відповідно до параграфу 4 цієї Статті, розглядати клієнтів які є юридичними особами, що не мають статусу державного органу або державної установи, але які відповідають всім критеріям клієнта, що представляє низький рівень ризику щодо відмивання коштів або фінансування тероризму:

 

a)       Клієнт є суб’єктом, що здійснює фінансову діяльність за межами Статті 2 Директиви 2005/60/ЕС, але  на якого національне законодавство поклало зобов’язання відповідно до цієї Директиви в рамках Статті 4;

b)       Особа клієнта є публічною, прозорою та визначеною;

c)       Клієнт є суб’єктом вимог обов’язкового ліцензування по національному закону для зайняття фінансовою діяльністю та в ліцензуванні може бути відмовлено, якщо компетентні органи не задоволені, що особа насправді керує або буде керувати діяльністю такої особи, або бенефіціарним власником є підходяща особа;

d)       Клієнт є суб’єктом нагляду, в значенні Статті 37(3) Директиви 2005/60/ЕС, з боку компетентних органів в частині відповідності національному законодавству, що замінює цю Директиву та, де можливо, додатковим зобов’язанням по національному законодавству;

e)       Порушення клієнтом зобов’язань, визначених в пункті (а) є предметом ефективних, пропорційних та переконливих санкцій, включаючи можливість застосування відповідних адміністративних заходів або застосування адміністративних санкцій.

 

Особа, як визначено в пункті (а) першого підпараграфу, може мати дочірні компанії лише у випадку, якщо на них розповсюджуються зобов’язання Директиви 2005/60/ЕС.

 

Для цілей пункту (с) першого підпараграфу, діяльність клієнта повинна наглядатись компетентними органами. В цьому контексті під наглядом розуміється вид наглядової діяльності з найвищими наглядовими повноваженнями, включаючи можливість здійснення перевірок на місцях. Такі перевірки включають перегляд політики, процедур, книг та записів.

 

3.              Для цілей  Статті 11(5) Директиви 2005/60/ЕС держави-члени повинні, відповідно до параграфу 4 цієї Статті, дозволяти установам та особам, що підпадають під дію цієї Директиви, розглядати товари, які відповідають всім критеріям, або операції, пов’язані з такими товарами, як такі, що представляють низький рівень ризику щодо відмивання коштів або фінансування тероризму:

 

a)       Товар має письмову контрактну основу;

b)       Пов’язані операції здійснюються через рахунок клієнта в кредитній установі, що підпадає під дію Директиви 2005/60/ЕС або кредитній установі, розташованій в третій країні, яка застосовує вимоги рівнозначні передбаченим Директивою;

c)       Товар або пов’язані операції не є  анонімними та їх природа така, що дозволяє своєчасне застосування Статті7(с) Директиви 2005/60/ЄС;

d)       Товар є предметом заздалегідь визначеного максимального порогу;

e)       Вигода по товарам або пов’язаним операціям не можи бути використана для вигоди третіх осіб, за виключенням випадку смерті, втрати працездатності, досягнення визначеного віку або подібні випадки;

f)        Коли товари або пов’язані операції передбачають інвестиційні форди в фінансових активах або вимогах, включаючи страхування або інші види можливих майбутніх вимог:

                                 i.            Вигода від товарів або пов’язаних операцій є довгостроковою;

                                ii.            Товар або пов’язані операції не використовуються як допоміжні;

                              iii.            Під час контрактних відносин не здійснювались прискорені платежі, не використовувались відмова від права та не було дострокового припинення.

 

Для цілей пункту (d) першого підпараграфу, поріг, встановлений в Статті 11 (5) (а) Директиви 2005/60/ЕС застосовується у випадках страхових полісів або гарантованих товарів подібної природи. Без шкоди для третього підпараграфу максимальний поріг становить €15 000. Держави-члени  можуть зменшувати цей поріг у випадку коли товари, пов’язані з фінансуванням матеріальних активів та коли правовий та бенефіціарний титул активів не передається клієнту до закінченя контрактних відносин, передбачаючи, що поріг, встановлений державами-членами для операцій по цим видам товару, коли операція виконується одноразово або декілька операцій, що виявляються пов’язаними між собою не перевищують €15 000 на рік.

 

Держави-члени можуть зменшувати критерії, визначені в пунктах (е) та (f) першого підпараграфу у випадку коли товари, характеристика яких визначена їх відповідними внутрішніми державними органами як загального вжитку,  та які отримують спеціальні переваги від Держави у формі прямих грантів або зменшенні податків, використання яких є підконтрольним цим органам, передбачаючи що вигода від товарів отримується протягом довгого терміну та що поріг, встановлений для цілей пункту (d) першого підпараграфу, є досить низьким.  Де можлива, цей поріг має бути встановлений в розмірі максимального річного розрахунку.

 

4.  Під час оцінки наскільки клієнт або товар або операції, визначені в параграфах 1, 2 та 3 представляють низький рівень ризику щодо відмивання коштів або фінансування тероризму, держави-члени повинні приділяти особливу увагу діяльності цих клієнтів або будь-якому виду товарів або операцій, які за своєю природою найбільш сприятливі для використання або зловживання з метою відмивання коштів або фінансування тероризму.

 

Держави-члени не повинні розглядати клієнтів або товари та операції, визначені в параграфі 1, 2 та 3, як таких, що представляють низький рівень ризику щодо відмивання коштів або фінансування тероризму, якщо є підстави вважати, що ризик відмивання коштів або фінансування тероризму не може бути низьким.

 

Стаття 4

 

Фінансова діяльність, що здійснюється час від часу або на обмеженій основі

 

 

1.              Для цілей Статті 2(2) Директиви 2005/60/ЕС, держави-члени можуть, відповідно до параграфу 2 цієї Статті, розглядати юридичних або фізичних осіб, залучених до фінансової діяльності, як таких, що відповідають всім наступним критеріям та не виходять за рамки Статті 3(1) або (2) цієї Директиви:

(a)           Фінансова діяльність обмежена чіткими умовами договору;

(b)           Фінансова діяльність обмежена на основі операцій;

(c)           Фінансові діяльність не є основною діяльністю;

(d)           Фінансова діяльність додатково та прямо пов’язана з основною діяльністю;

(e)           За виключенням діяльності, визначеної в              пункті (3) (е) Статті 2(1) Директиви 2005/60/ЕС, основна діяльність не є діяльністю, визначеною в Статті 2(1) цієї Директиви;

(f)            Фінансова діяльність надається лише клієнтам по основній діяльності та не надається широкому колу громадян.

 

Для цілей пункту (а) першого підпараграфу, загальний оборот фінансової діяльності не може перевищувати поріг, який має бути досить низьким. Такий поріг має встановлюватись на національному рівні, в залежності від типу фінансової діяльності.

Для цілей пункту (b) першого підпараграфу, держави-члени повинні застосовувати максимальний поріг для клієнтів та одноразових операцій, коли операція здійснюється один раз або декілька операцій, які здаються пов’язаними між собою. Такий поріг має встановлюватись на національному рівні в залежності від типу фінансової діяльності. Він має бути досить низьким для забезпечення того, що типи даних операцій є неможливими та непідходящими методами для відмивання коштів або фінансування тероризму та не повинні перевищувати €1 000.

Для цілей пункту (с) першого підпараграфу, держави-члени повинні вимагати щоб оборот фінансової діяльності не перевищував 5% загального обороту задіяних юридичних або фізичних осіб.

2.              При оцінці ризику відмивання коштів або фінансування тероризму, що лежить в основі Статті 2(2) Директиви 2005/60/ЕС, держави-члени повинні приділяти особливу увагу будь-якій фінансовій діяльності, яка за своєю природою є найбільш сприятливою для використання або зловживання з метою відмивання коштів або фінансування тероризму.

Держави-члени не повинні розглядати таку фінансову діяльність, визначену в параграфі 1, як таку, що представляює низький рівень ризику щодо відмивання коштів або фінансування тероризму, якщо є підстави вважати, що ризик відмивання коштів або фінансування тероризму не може бути низьким .

3.              Відповідно до Статті 2(2) Директиви 2005/60/ЕС будь-яке рішення повинно містити причини на яких воно засновано. Держави-члени повинні перебачити можливість відміни рішення в залежності від зміни обставин.

4.              Держави-члени повинні встановити діяльность по моніторингу на основі ризику або вжити інших відповідних заходів для забезпечення того, що виключенням наданим відповідно до Статті 2(2) Директиви 2005/60/ЕС не зловживають з метою відмивання коштів або фінансування тероризму.

 

Стаття 5

 

Імплементація

 

1.        Держави-члени повинні ввести в дію закони, постанови та адміністративні положення, необхідні для відповідності цій Директиві, не пізніше 15 грудня 2007р. Вони повинні одразу ж направити Комісії текст цих положень та кореляційну таблицю щодо положень та цієї Директиви.

 

 

Коли держава-член прийме ці положення, вони повинні містити посилання на цю Директиву або супроводжуватись таким посиланням у випадку їх офіційної публікації. Держави-члени повинні визначити як буде зроблено таке посилання.

 

2.        Держави-члени повинні направити Комісії текст основних положень національного закону, який вони прийняли в сфері, яка підпадає під цю Директиву.

 

 

Стаття 6

 

Ця Директива набуває чинності на двадцятий день після її опублікування в Офіційному віснику Європейського Союзу.

 

Стаття 7

 

Ця Директива застосовується до держав-членів.

 

Вчинено у Брюсселі, 1 серпня 2006 року

 

 

 

 

 

                                          За Комісію

Charlie McCREEVY

Член Комісії

 

 

 

                                                                                           


 [1] OJ L 309, 25.11.2005,  стор. 15


Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

16.07.2019
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України

01.07.2019
Офіційний веб-сайт Служби безпеки України


СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР»

14.05.2019
OBOZREVATEL


Отримала світове визнання: топ успіхів Держфінмоніторинга України

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

Лист Адміністратору Архів подій RSS