О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 20.01.2019
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
 : : Міжнародне співробітництво : : Європейська інтеграція
07.04.2006  Версія для друку


ЗАКОН УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (додається).

2. Кабінету Міністрів України:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

3) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

4) у проектах законів про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати кошти на фінансування Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

  Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
18 березня 2004 року
N 1629-IV 

  


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від 18 березня 2004 року N 1629-IV 


ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі - Програма) визначає механізм досягнення Україною відповідності третьому Копенгагенському та Мадридському критеріям набуття членства в Європейському Союзі. Цей механізм включає адаптацію законодавства, утворення відповідних інституцій та інші додаткові заходи, необхідні для ефективного правотворення та правозастосування.

Метою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу є досягнення відповідності правової системи України acquis communautaire з урахуванням критеріїв, що висуваються Європейським Союзом (ЄС) до держав, які мають намір вступити до нього.

Адаптація законодавства України до законодавства ЄС є пріоритетною складовою процесу інтеграції України до Європейського Союзу, що в свою чергу є пріоритетним напрямом української зовнішньої політики.

Невід'ємною частиною цієї Програми є Перелік актів законодавства України та acquis Європейського Союзу в пріоритетних сферах адаптації (додається).

Розділ II. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Acquis communautaire (acquis) - правова система Європейського Союзу, яка включає акти законодавства Європейського Союзу (але не обмежується ними), прийняті в рамках Європейського співтовариства, Спільної зовнішньої політики та політики безпеки і Співпраці у сфері юстиції та внутрішніх справ;

адаптація законодавства - процес приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність з acquis communautaire.

Джерела acquis communautaire:

первинне законодавство:

Договір про заснування Європейського економічного співтовариства 1957 року (з 1993 року - Договір про заснування Європейського співтовариства), Договір про заснування Європейського співтовариства з атомної енергії 1957 року (далі - установчі договори) з наступними змінами, внесеними Маастрихтським договором (Договір про утворення Європейського Союзу 1992 року), Амстердамським договором 1997 року та Ніццьким договором 2001 року, а також актами про приєднання;

Договір про Європейський Союз 1992 року, із змінами, внесеними Амстердамським договором 1997 року та Ніццьким договором 2001 року, а також договорами про приєднання;

Договір про злиття 1965 року;

акти про приєднання нових держав-членів;

вторинне законодавство:

директива;

регламент;

рішення;

рекомендація або висновок;

джерело права у формі міжнародної угоди;

загальний принцип права Європейського співтовариства;

рішення Європейського суду;

спільна стратегія у сфері спільної зовнішньої політики та політики безпеки, як це визначено статтею 13 Договору про Європейський Союз;

спільні дії в рамках спільної зовнішньої політики та політики безпеки;

спільна позиція у сфері спільної зовнішньої політики та політики безпеки;

рамкове рішення щодо гармонізації законодавства в контексті положень Договору про Європейський Союз про співробітництво правоохоронних та судових органів у кримінальних справах (стаття 34 Договору про Європейський Союз);

спільна позиція в контексті положень Договору про Європейський Союз про співробітництво правоохоронних та судових органів у кримінальних справах (стаття 34 Договору про Європейський Союз);

рішення в контексті положень Договору про Європейський Союз про співробітництво правоохоронних та судових органів у кримінальних справах (стаття 34 Договору про Європейський Союз);

загальне положення або принцип у сфері спільної зовнішньої політики та політики безпеки.

Офіційні видання Європейського Союзу:

Офіційний вісник Європейських співтовариств (Official Journal of European Communities);

Вісник Європейського Суду (European Court Reports).

Розділ III. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА

Державна політика України щодо адаптації законодавства формується як складова частина правової реформи в Україні та спрямовується на забезпечення єдиних підходів до нормопроектування, обов'язкового врахування вимог законодавства Європейського Союзу під час нормопроектування, підготовки кваліфікованих спеціалістів, створення належних умов для інституціонального, науково-освітнього, нормопроектного, технічного, фінансового забезпечення процесу адаптації законодавства України.

В Україні створено основні політико-правові та організаційні засади адаптації законодавства.

Зокрема, Угодою про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 року (далі - УПС) визначено пріоритетні сфери адаптації законодавства.

Спільною стратегією щодо України, схваленою Європейською Радою на Гельсінкському саміті 11 грудня 1999 року, Європейський Союз підтримав процес економічних перетворень в Україні та поступового наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу у визначених пріоритетних сферах.

Стратегією інтеграції України до Європейського Союзу, затвердженою Указом Президента України від 11 червня 1998 року N 615, визначено основні положення зовнішньополітичної стратегії щодо інтеграції України в європейський правовий простір, мету та етапи адаптації законодавства.

Програмою інтеграції України до Європейського Союзу, схваленою Указом Президента України від 14 вересня 2000 року N 1072, визначено шляхи і темпи реалізації окремих пріоритетів, обумовлених ходом проведення економічних реформ та спрямованих на досягнення критеріїв, що випливають із цілей валютного, економічного та політичного союзу держав - членів Європейського Союзу і сформульовані Європейською Радою на Копенгагенському саміті в червні 1993 року.

Указом Президента України від 30 серпня 2000 року N 1033 з метою координації діяльності органів державної влади з питань адаптації законодавства створено при Президентові України Національну раду з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

На виконання Указу Президента України від 9 лютого 1999 року N 145 "Про заходи щодо вдосконалення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади" Кабінет Міністрів України запровадив єдину систему планування, координації та контролю нормотворчої діяльності і роботи органів виконавчої влади з адаптації законодавства, затвердив Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Крім того, Кабінет Міністрів України щороку розробляє і затверджує план роботи з адаптації законодавства, передбачаючи в проекті Державного бюджету України на відповідний рік видатки для фінансування заходів з його виконання.

На Копенгагенському саміті Україна - Європейський Союз 4 липня 2002 року Європейський Союз підтвердив свою готовність продовжувати співробітництво і підтримувати Україну в адаптації законодавства, що є одним з ключових елементів співробітництва між Україною та Європейським Союзом. Європейський Союз привітав прагнення України розробити план-графік адаптації законодавства у пріоритетних сферах.

Указом Президента України від 30 серпня 2002 року N 791 з метою реалізації стратегічних цілей державної політики щодо забезпечення входження України в європейський політичний, економічний, безпековий і правовий простір, створення передумов для набуття Україною членства в Європейському Союзі, підвищення ефективності координації і контролю за діяльністю органів влади у сфері європейської інтеграції створено Державну раду з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

На Ялтинському саміті Україна - Європейський Союз 7 жовтня 2003 року досягнуто спільне розуміння, що одним із найбільш ефективних шляхів використання можливостей нинішнього розширення ЄС для України є інтенсифікація нею роботи у напрямі адаптації національного законодавства, норм і стандартів до відповідних норм ЄС. Європейський Союз підтвердив свою готовність продовжувати співробітництво і підтримку України у процесі адаптації законодавства.

Розділ IV. ЕТАПИ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА

Адаптація законодавства України є планомірним процесом, що включає декілька послідовних етапів, на кожному з яких повинен досягатися певний ступінь відповідності законодавства України до acquis Європейського Союзу.

З урахуванням етапів адаптації законодавства визначаються етапи виконання Програми.

Перший етап виконання Програми розрахований на 2004 - 2007 роки.

Періоди наступних етапів виконання Програми визначатимуться залежно від результатів, досягнутих на попередніх етапах, економічної, політичної та соціальної ситуації, яка складеться в Україні, а також розвитку взаємовідносин України і Європейського Союзу.

Розділ V. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПЕРШОГО ЕТАПУ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

На першому етапі виконання Програми пріоритетними сферами, в яких здійснюється адаптація законодавства України, є сфери, визначені статтею 51 УПС, а саме:

митне право;

законодавство про компанії;

банківське право;

бухгалтерський облік компаній;

податки, включаючи непрямі;

інтелектуальна власність;

охорона праці;

фінансові послуги;

правила конкуренції;

державні закупівлі;

охорона здоров'я та життя людей, тварин і рослин;

довкілля;

захист прав споживачів;

технічні правила і стандарти;

енергетика, включаючи ядерну;

транспорт.

На першому етапі виконання Програми необхідно:

забезпечити розробку глосарію термінів acquis communautaire для адекватності їхнього розуміння та уніфікованого застосування у процесі адаптації, а також розробити і запровадити єдині вимоги до перекладів актів acquis communautaire на українську мову, створити централізовану систему перекладів;

провести порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України acquis Європейського Союзу у пріоритетних сферах;

здійснити переклад на українську мову актів acquis communautaire у цих сферах;

на підставі вивчення та узагальнення відповідного досвіду держав Центральної та Східної Європи створити ефективний загальнодержавний механізм адаптації законодавства, в тому числі щодо перевірки проектів законів України та інших нормативно-правових актів на предмет їх відповідності acquis Європейського Союзу;

створити загальнодержавну інформаційну мережу з питань європейського права, забезпечити вільний доступ до неї учасників адаптації законодавства;

створити систему навчання та підвищення кваліфікації державних службовців з питань європейського права, включаючи розроблення та затвердження відповідних навчальних програм;

вжити заходів щодо опрацювання та затвердження спільного з ЄС механізму підготовки планів-графіків адаптації та моніторингу їх виконання.

Розділ VI. ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА У ПРІОРИТЕТНИХ СФЕРАХ

У пріоритетних сферах адаптація законодавства України здійснюється у такій послідовності:

визначення актів acquis communautaire, які регулюють правовідносини у відповідній сфері;

переклад визначених актів на українську мову;

здійснення комплексного порівняльного аналізу регулювання правовідносин у відповідній сфері в Україні та в Європейському Союзі;

розроблення рекомендацій щодо приведення законодавства України у відповідність з acquis communautaire;

проведення економічного, соціального та політичного аналізу наслідків реалізації рекомендацій;

визначення переліку законопроектних робіт;

підготовка проектів законів України та інших нормативно-правових актів, включених до переліку законопроектних робіт, та їх прийняття;

моніторинг імплементації актів законодавства України.

Елементом адаптації законодавства має стати перевірка проектів законів України та інших нормативно-правових актів на їх відповідність acquis communautaire з метою недопущення прийняття актів, які суперечать acquis Європейського Союзу.

Розділ VII. ЩОРІЧНІ ПЛАНИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Ця Програма визначає мету, основні терміни, інституціональний механізм адаптації законодавства України, засади фінансового, кадрового та інформаційного забезпечення її виконання.

Конкретні заходи з адаптації законодавства (в тому числі інституціональні перетворення), прогнозовані строки їх виконання, обсяги видатків (у тому числі видатків на підготовку нормативно-правових актів, навчання, інституціональні зміни, проведення порівняльно-правових досліджень, переклад актів acquis communautaire на українську мову, підготовку глосарію термінів acquis communautaire тощо) визначаються щорічним планом заходів з виконання Програми, який готується Координаційною радою з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі - Координаційна рада), погоджується з Комітетом Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції та затверджується Кабінетом Міністрів України.

Розділ VIII. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ

Верховна Рада України:

забезпечує виконання Програми з питань, які належать до компетенції Верховної Ради України;

розглядає проекти законів України, розроблені на виконання Програми;

визначає цілі та завдання другого та наступних етапів виконання Програми, встановлює їх часові межі;

у разі потреби вносить зміни до Програми;

щороку заслуховує доповідь про стан виконання Програми;

забезпечує експертизу внесених до Верховної Ради України всіма суб'єктами права законодавчої ініціативи законопроектів на їх відповідність acquis communautaire на всіх етапах розгляду законопроектів.

Кабінет Міністрів України:

забезпечує виконання Програми, крім питань, віднесених до компетенції Верховної Ради України;

затверджує після погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції щорічний план заходів з виконання Програми;

передбачає щороку в проектах Державного бюджету України витрати на фінансування заходів з виконання Програми.

Органом, що координує роботу з виконання Програми, є уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі - уповноважений центральний орган виконавчої влади), який:

в установленому законодавством порядку щороку подає Міністерству фінансів України пропозиції щодо фінансування заходів з виконання Програми для врахування їх у проекті Державного бюджету України;

разом з Комітетом Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції здійснює моніторинг виконання Програми.

Уповноважений центральний орган виконавчої влади забезпечує реалізацію політики у сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Головою Координаційної ради є Прем'єр-міністр України (за посадою).

Положення про Координаційну раду та її склад затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Координаційна рада щороку готує доповідь про стан виконання Програми, яка не пізніше 1 березня оприлюднюється на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методологічне забезпечення виконання Програми, переклад актів acquis communautaire на українську мову, підготовка глосарію термінів acquis communautaire покладаються на уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Розділ IX. ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ЗАКОНОПРОЕКТІВ ТА ПРОЕКТІВ ІНШИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ЗА ПРЕДМЕТОМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДО СФЕР, ПРАВОВІДНОСИНИ В ЯКИХ РЕГУЛЮЮТЬСЯ ПРАВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

1. Кожен законопроект, внесений до Верховної Ради України, протягом семи днів надсилається до Комітету Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції для визначення належності законопроекту за предметом правового регулювання до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу.

2. Законопроекти, які згідно з висновком Комітету Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції належать за предметом правового регулювання до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу, крім розроблених на виконання цієї Програми, протягом трьох днів передаються до уповноваженого центрального органу виконавчої влади для підготовки експертного висновку щодо відповідності цих законопроектів acquis communautaire. Уповноважений центральний орган виконавчої влади у двадцятиденний термін готує експертний висновок щодо відповідності законопроектів acquis communautaire і передає його до Комітету Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції для підготовки пропозицій щодо доцільності прийняття законопроекту Верховною Радою України і термінів набрання ним чинності.

3. Проекти законів України та інших нормативно-правових актів, які за предметом правового регулювання належать до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу, в обов'язковому порядку проходять експертизу на відповідність acquis communautaire.

Експертизу проектів законів України та інших нормативно-правових актів, які за предметом правового регулювання належать до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу, здійснює уповноважений центральний орган виконавчої влади, а експертизу проектів нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади - відповідні підрозділи органів, які видають акт.

Нормативно-правові акти, які суперечать acquis communautaire, можуть прийматися лише за наявності достатнього обґрунтування необхідності прийняття такого акта і на чітко визначений у самому акті строк.

Розділ X. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Фінансування заходів, спрямованих на виконання Програми, на кожному етапі здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством України.

Кабінет Міністрів України забезпечує пріоритетне спрямування ресурсів програм міжнародної технічної допомоги на виконання Програми.

Конкретні обсяги видатків на здійснення заходів з виконання Програми визначаються у законі про Державний бюджет України на відповідний рік.

Розділ XI. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кабінету Міністрів України з метою належного кадрового забезпечення виконання Програми вживати заходів з виконання Державної програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004 - 2007 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 грудня 2003 року N 1433.

Розділ XII. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Інформаційне забезпечення виконання Програми покладається на уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

В основу інформаційного забезпечення необхідно покласти створення та функціонування загальнодержавної інформаційної мережі з питань європейського права, забезпечення вільного доступу до неї учасників процесу адаптації.

Елементами загальнодержавної інформаційної мережі з питань європейського права мають бути:

створення інтернет-порталу;

створення електронної системи документації Європейського Союзу, перекладеної на українську мову, в тому числі актів acquis communautaire;

створення спеціалізованої бібліотеки європейського права та її філіалів у регіонах України;

забезпечення доступу учасників процесу адаптації до баз даних законодавства Європейського Союзу;

забезпечення передплати на офіційні видання Європейського Союзу.

 

Додаток
до Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу


Перелік
актів законодавства України та acquis Європейського Союзу у пріоритетних сферах адаптації

Розділ 1
Митне регулювання

I. Вступ

Основи митного союзу визначає Договір про заснування Європейського Співтовариства. Договір про заснування Співтовариства передбачає умови вільного обігу в межах його митної території. Стаття 23 (колишня стаття 9) Договору передбачає скасування мита та інших митних зборів; кількісні обмеження та аналогічні заходи забороняються статтею 28 (колишня стаття 30), в той час як стаття 90 (колишня стаття 95) забороняє державам-членам запроваджувати таку систему оподаткування, яка створює дискримінаційні умови на користь власної продукції чи то спрямована проти продукції з іншої держави-члена. За часи свого існування Європейський суд створив значний масив судової практики, спрямованої на тлумачення різних статей Договору. Ця судова практика завжди базувалась на доктрині, що національні заходи, які можуть мати дещо інший вплив на вільний рух товарів між державами-членами, повинні бути законними в світлі Договору та відповідати цілі, якій вони мають служити.

В 1958 році шість перших держав-членів розпочали два паралельні процеси, спрямовані на зближення: один був спрямований на поступове скасування мита, що сплачується в процесі торгівлі між цими державами-членами, а другий мав на меті поступове введення Єдиного Митного Тарифу (ЄМТ) для товарів, що імпортуються з третіх країн. 1 липня 1968 року процес введення Єдиного Митного Тарифу було завершено і з того часу будь-яка держава-член, що приєднувалась до Співтовариства, повинна була здійснити процедуру скасування мита для торгівлі в межах Співтовариства та привести свій зовнішній тариф у відповідність до єдиного митного тарифу Співтовариства. Також в 1968 році розпочався процес поступового переходу багатьох питань митної справи з компетенції держав-членів до Співтовариства, оскільки стало зрозумілим, що є необхідність прийняття законодавства на рівні Співтовариства для уникнення дестабілізації ситуації на ринку, а також випадків несправедливої конкуренції або дискримінаційного поводження з продавцями. Було зрозумілим, що для сприяння торгівлі необхідно здійснити більшу гармонізацію та подальше спрощення митного законодавства. Таким чином, на початку 80-х років, тобто приблизно в той же час, коли розпочалась кодифікація митного законодавства, було розпочато роботу з спрощення торгівельних процедур в межах Співтовариства та зменшення митного контролю та формальностей на внутрішніх кордонах. Результатом цього процесу стало прийняття в 1988 році Комбінованої Номенклатури.

За період з 1985 року в митній сфері Європейського Співтовариства сталися значні зміни. Останньою та найбільш значною зміною стало вдале завершення 1 січня 1993 року формування Внутрішнього ринку, в результаті чого було замінено існуючі на той час в межах 12 держав-членів митні процедури на нові фіскальні та статистичні зобов'язання, які не вимагають ані здійснення митних формальностей, ані проходження митного контролю в процесі торгівлі в межах Співтовариства.

Оскільки мають місце торгівельні відносини з країнами, що не є членами Співтовариства, було прийнято Митний кодекс Співтовариства, який гармонійно об'єднав в собі фактично всі положення Співтовариства, що регулюють митну сферу. Завдяки зведенню в єдиний акт всіх різноманітних положень, прийнятих починаючи з 1968 року, в Європейському Співтоваристві є масив митного законодавства, що підвищує прозорість та гармонійність митних правил, які застосовуються для імплементації політики Співтовариства. Митний кодекс Співтовариства та положення про його застосування набули чинності 1 січня 1994 року.

На даному етапі митне регулювання в Україні знаходиться в стадії істотного реформування. Верховною Радою України 11 липня 2002 року був прийнятий Митний кодекс України, який набирає чинності з 1 січня 2004 року.

При розробці нового Митного кодексу України враховувались положення основних міжнародних конвенцій та угод, в тому числі членами яких є або до яких має намір приєднатися (вступити) Україна, зокрема: ГАТТ/СОТ, Конвенція про Гармонізовану систему опису та кодування товарів, Міжнародна конвенція про спрощення та гармонізацію митних процедур, Конвенція про тимчасове ввезення, Конвенція про процедуру спільного транзиту. При розробці кодексу велика увага надавалась використанню досвіду ЄС у цій сфері. На виконання нового Митного кодексу України було прийнято ряд постанов Кабінету Міністрів України.

Однак процес адаптації законодавства України до законодавства ЄС у цій сфері не можна вважати завершеним. Тому важливим є додатковий перегляд нового Митного кодексу України та внести відповідні зміни та доповнення до нього.

Крім того, відповідно до пункту 2 прикінцевих положень нового Митного кодексу України, "до приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Кодексом чинні нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Кодексу". Відповідно, для належної імплементації нового кодексу необхідним є перегляд усієї нормативно-правової бази митного регулювання у відповідності із новим Кодексом, здійснити внутрішню гармонізацію цієї бази та провести роботи з її адаптації до права ЄС.

II. Опис законодавства України

1. Загальні питання

Конституція України від 28 червня 1996 року

Митний кодекс України від 11 липня 2002 року N 92-IV (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Митний кодекс України від 12 грудня 1991 року N 1970-XII (Втрачає чинність 1 січня 2004 року)

Закон України "Про митну справу в Україні" від 25 червня 1991 року N 1262-XII (Втрачає чинність з 1 січня 2004 року)

Указ Президента України "Про Державну митну службу України" від 29 листопада 1996 року N 1145/96

Указ Президента України "Про Концепцію трансформації митного тарифу України на 1996 - 2005 роки відповідно до системи ГАТТ/СОТ" від 6 квітня 1996 року N 255/96

Указ Президента України "Про створення Академії митної служби України" від 11 червня 1996 року N 412/96

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження зразків форменого одягу посадових осіб митної служби України, їх опису, норм забезпечення і термінів експлуатації" від 26 грудня 2002 року N 1988 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї посадовими особами митної служби" від 25 грудня 2002 року N 1953 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про набрання чинності деякими актами Кабінету Міністрів України" від 18 січня 2003 року N 92

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі цього майна органам державної виконавчої служби і розпорядження ним" від 26 грудня 2001 року N 1724

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним" від 25 серпня 1998 року N 1340

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про застосування спеціальних засобів і зброї службовими особами митних органів" від 8 червня 1993 року N 426

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок і умови проходження служби в митних органах України" від 9 лютого 1993 року N 97

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку проведення службових розслідувань у митних органах України" від 29 липня 2002 року N 408

Наказ Міністерства охорони здоров'я України та Державної митної служби України "Про створення єдиної міжвідомчої бази даних зареєстрованих в Україні лікарських засобів, інтегрованої в систему митного оформлення вантажів Державної митної служби" від 14 березня 2001 року N 96/182

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Положення про Управління захисту прав інтелектуальної власності" від 1 березня 2001 року N 153

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку взаємодії відділів тарифів та митної вартості регіональних митниць і митниць з підрозділами по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил при виявленні фальсифікації преференційних сертифікатів про походження товарів" від 24 квітня 2000 року N 228

Наказ Генеральної прокуратури України "Про координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю" від 21 лютого 2000 року N 2

Наказ Державної митної служби України та Укрзалізниці "Про порядок взаємодії митних та залізничних органів України" від 8 квітня 1999 року N 105-Ц/209

Наказ Державного комітету у справах охорони державного кордону України та Державної митної служби України "Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії підрозділів Державного комітету у справах охорони державного кордону України та підрозділів митної варти Держмитслужби України" від 24 лютого 1997 року N 74/83

Наказ Державної митної служби України "Про державну реєстрацію та видачу ліцензій на здійснення митної брокерської діяльності на території України" від 27 грудня 1996 року N 586

Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження Порядку ведення обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах" від 31 травня 1996 року N 237

Наказ Державного митного комітету України "Про використання ідентифікаційних карток в митній системі України" від 28 вересня 1994 року N 290

Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження Інструкції про порядок розгляду пропозицій, заяв, скарг і організацію прийому громадян у митних органах України" від 23 квітня 1993 року N 105

Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження Положення про провадження в справах про порушення митних правил" від 4 листопада 1992 року N 205

2. Організація митного контролю

2.1. Митна інфраструктура

Закон України "Про державний кордон України" від 4 листопада 1991 року N 1777-XII

Закон України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" від 4 листопада 1999 року N 1212-XIV

Указ Президента "Про Державну митну службу України" від 29 листопада 1996 року N 1145/96

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження зразків форменого одягу посадових осіб митної служби України, їх опису, норм забезпечення і термінів експлуатації" від 26 грудня 2002 року N 1988 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об'єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України" від 25 грудня 2002 року N 1947 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, що можуть надаватися митними органами" від 25 грудня 2002 року N 1952 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку пунктів пропуску через митний кордон України, через які дозволяється переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" від 25 грудня 2002 року N 1950 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення атестації посадових осіб митної служби" від 25 грудня 2002 року N 1984 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї посадовими особами митної служби" від 25 грудня 2002 року N 1953 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку пунктів пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон України для переміщення громадянами транспортних засобів та шасі і кузовів до них" від 25 грудня 2002 року N 1987 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками" від 12 грудня 2002 року N 1862 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про надання дозволу на переміщення товарів через митний кордон України через аеропорти, в яких не розташовані митні органи" від 12 грудня 2002 року N 1884 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон" від 24 жовтня 2002 року N 1569

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження загальних вимог до облаштування пунктів пропуску через державний кордон" від 17 серпня 2002 року N 1142

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон" від 3 серпня 2000 року N 1203

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок взяття проб і зразків товарів та інших предметів для проведення досліджень, необхідних для їх митного оформлення" від 21 жовтня 1998 року N 1665

Постанова Кабінету Міністрів України "Про прикордонний режим" від 27 липня 1998 року N 1147

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію України та пункти на митному кордоні, через які здійснюється ввезення і вивезення цих товарів, та граничні терміни транзиту підакцизних товарів автомобільним і залізничним транспортом через територію України" від 6 травня 1996 року N 484

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Митно-тарифну раду України" від 7 лютого 1994 року N 62

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації" від 14 жовтня 2002 року N 561

Наказ Державної митної служби України "Про здійснення митного контролю за переміщенням електроенергії через митний кордон України" від 29 серпня 2002 року N 466

Наказ Державної митної служби України "Про організацію контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності" від 15 листопада 2001 року N 735

Наказ Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державної митної служби України та Мінтрансу України "Про затвердження Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна" від 5 березня 2001 року N 152/165/130

Наказ Державного комітету у справах охорони державного кордону України та Міністерства закордонних справ України "Про затвердження Інструкції про порядок пропуску через державний кордон України вищих посадових осіб, офіційних делегацій" від 22 лютого 2001 року 19/21/6-410-98

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транспортних засобів індивідуального користування, знятих з обліку в реєстраційних органах іноземних держав [Державна митна служба] [4848]" від 6 вересня 2000 року N 490

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Типової технології здійснення митного контролю при переміщенні суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності товарів, транспортних засобів та інших предметів через автомобільний пункт пропуску через державний кордон України" від 13 квітня 2000 року N 212

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці прямого підпорядкування, митниці" від 28 грудня 1999 року N 864

Наказ Державної митної служби України "Порядок роботи відділу тарифів та митної вартості регіональної митниці (митниці) при вирішенні питань класифікації та кодування товарів" від 2 грудня 1999 року N 782

Наказ Державної митної служби України "Порядок роботи відділу тарифів та митної вартості регіональної митниці (митниці) при визначенні країни походження товару" від 2 грудня 1999 року N 782

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Примірного положення про відділ тарифів та митної вартості і Порядків його роботи" від 2 грудня 1999 року N 782

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку пропуску через митний кордон України та митного оформлення товарів, що підлягають експортному контролю" від 20 січня 1999 року N 38

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення" від 8 грудня 1998 року N 771

Наказ Державної митної служби України та Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку обліку та безкоштовної передачі дитячих речей, затриманих митними органами" від 24 вересня 1998 року N 598/223

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон України лініями електропередачі" від 17 серпня 1998 року N 510

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Типового положення про митницю та Типової структури митниці" від 26 березня 1998 року N 169

Наказ Комітету з контролю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров'я України "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства України" від 23 березня 1998 року N 7

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Типових положень" від 11 лютого 1998 року N 74

Наказ Державної митної служби України "Про введення в дію Типової тимчасової технології оформлення вантажів на відповідальне зберігання" від 18 грудня 1997 року N 868

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Типового положення про регіональну митницю та Типової структури регіональної митниці" від 28 січня 1997 року N 27

Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження Типового положення про контрольно-ревізійний відділ територіального митного управління" від 13 березня 1996 року N 95

Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження Положення про науково-методичну раду по роботі з кадрами при Державному митному комітеті України" від 29 листопада 1995 року N 586

Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження Положення про Правовий відділ Державного митного комітету України" від 23 жовтня 1995 року N 524

Наказ Державного митного комітету України "Про введення в дію Інструкції про взаємодію та розмежування функцій щодо здійснення контролю на державному кордоні" від 20 червня 1995 року N 181

Наказ Державного митного комітету України "Про Центральну експертну комісію (ЦЕК) Державного митного комітету України" від 6 червня 1995 року N 245

Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження Типового положення "Про Територіальне митне управління ДМК України" від 26 вересня 1994 року N 282

Наказ Державного митного комітету України "Про введення в дію "Типового положення про відділ по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил" в митницях України" від 16 листопада 1992 року N 216

Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження Положення про чергову службу Державного митного комітету України" від 22 червня 1992 року N 130

Наказ Державного митного комітету України "Про вдосконалення організації митної системи України та ведення митної статистики" від 10 квітня 1992 N 74

2.2. Митна документація і забезпечення (в т. ч. декларації, квитанції, бланки, печатки, штампи, підписи, пломбіри, пломби)

Митна Конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП від 14 листопада 1975 року

Закон України "Про участь України у Митній конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП 1975 року)" від 15 липня 1994 року N 117/94-ВР

Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" від 16 червня 1999 року N 752-XIV

Указ Президента України "Про дипломатичний та службовий паспорти України" від 27 жовтня 1992 року N 515/92

Постанова Кабінету Міністрів України "Про визначення Торгово-промислової палати уповноваженим органом з видачі сертифікатів про походження товару" від 25 лютого 2003 року N 255 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових та експрес-відправленнях" від 25 грудня 2002 року N 1948 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання митного оформлення товарів" від 25 грудня 2002 року N 1985 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення країни походження товару, що переміщується через митний кордон України" від 12 грудня 2002 року N 1864 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 p. N 574" від 12 грудня 2002 року N 1883 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками" від 12 грудня 2002 року N 1862 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження зразка свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України" від 20 червня 2000 року N 984

Постанова Кабінету Міністрів України "Про митний збір за митне оформлення із застосуванням митного забезпечення у вигляді пломб" від 5 липня 1999 року N 1187

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку виробництва, транспортування, зберігання, обліку та реалізації марок гербового збору" від 18 червня 1999 року N 1058

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення терміну виконання операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах під час виготовлення комплексу з обробки листа трубної заготівки" від 1 березня 1999 року N 292

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок взяття проб і зразків товарів та інших предметів для проведення досліджень, необхідних для їх митного оформлення" від 21 жовтня 1998 року N 1665

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій" від 28 липня 1997 року N 799

Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів" від 15 липня 1997 року N 748

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію" від 9 червня 1997 року N 574

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Положення про надання фінансових гарантій митним органам незалежними фінансовими посередниками щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначення" від 4 жовтня 1996 року N 1216

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Положення про надання митним органам України фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначення" від 29 червня 1996 року N 700

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження форми акта про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у потрібних для здійснення митного контролю документах, про пошкодження товарів чи їх упаковки або маркування" від 18 листопада 2002 року N 630 (набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження форм документів адміністративного затримання" від 10 грудня 2002 року N 689

Наказ Державної митної служби України "Порядок використання формуляра-специфікації форми МД-8" від 14 жовтня 2002 року N 555

Наказ Міністерства аграрної політики України "Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення та використання бланків карантинного дозволу на імпорт, фітосанітарного сертифіката та фітосанітарного сертифіката на реекспорт, карантинного сертифіката" від 5 вересня 2002 року N 255

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку проведення митними органами перевірки правильності визначення країни походження товарів, що ввозяться на митну територію України на умовах угод про вільну торгівлю з країнами СНД" від 8 серпня 2002 року N 433

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Положення про попередню вантажну митну декларацію" від 2 липня 2002 року N 345

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку проведення митними органами перевірок правильності оформлення вантажних митних декларацій" від 11 травня 2002 року N 246

Наказ Державної митної служби України та Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Порядку підтвердження відомостей про фактичне вивезення товарів за межі митної території України" від 21 березня 2002 року N 163/121

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення тимчасового ввезення/вивезення повітряних суден, що здійснюють міжнародні перевезення" від 4 лютого 2002 року N 64

Наказ Державної митної служби України "Про порядок видачі сертифіката підтвердження доставки" від 4 січня 2002 року N 9

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Положення про порядок скасування інформації з контролю за доставкою вантажів, модифікації й анулювання електронної копії вантажної митної декларації в центральній базі даних Держмитслужби України" від 10 грудня 2001 року N 800

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларації на товари, що переміщуються через митний кордон України громадянами із застосуванням уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3)" від 10 грудня 2001 року N 796

Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару" від 17 серпня 2001 року N 598

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Структури системи автоматизованого контролю за заповненням вантажної митної декларації" від 11 червня 2001 року N 395

Наказ Державної митної служби України "Про спрощення порядку переміщення транспортних засобів через митний кордон України" від 1 червня 2001 року N 372

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження зразків бланків уніфікованих адміністративних документів форм МД-2, МД-3" від 4 травня 2001 року N 288

Наказ Державної митної служби України "Про використання бланків квитанцій ф. МД-1 старого зразка" від 8 грудня 2000 року N 704

Наказ Державної митної служби України "Порядок роботи відділу тарифів та митної вартості регіональної митниці (митниці) при вирішенні питань класифікації та кодування товарів" від 2 грудня 1999 року N 782

Наказ Державної митної служби України "Порядок роботи відділу тарифів та митної вартості регіональної митниці (митниці) при визначенні країни походження товару [4205]" від 2 грудня 1999 року N 782

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Примірного положення про відділ тарифів та митної вартості і Порядків його роботи [4204]" від 2 грудня 1999 року N 782

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку маркування вантажних митних декларацій, погашення марок гербового збору та нанесення позначок про належне маркування" від 9 червня 1999 року N 347

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку заповнення та використання попереднього повідомлення" від 24 квітня 1999 року N 240

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку зберігання підприємствами товарів та інших предметів, увезених на митну територію України, під митним контролем" від 5 січня 1999 року N 4

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку проведення перевірки сертифікатів форми СТ-1 про походження товарів з України" від 11 листопада 1998 року N 713

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Інструкції із заповнення та використання уніфікованої митної квитанції МД-1" від 9 жовтня 1998 року N 635

Наказ Державної митної служби України "Порядок використання формуляра-специфікації форми МД-8" від 30 червня 1998 року N 380

Наказ Державної митної служби України "Про введення в дію Типової тимчасової технології оформлення вантажів на відповідальне зберігання" від 18 грудня 1997 року N 868

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Тимчасового порядку заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів "експорт", "імпорт", "транзит", "тимчасове ввезення (вивезення)", "митний склад" від 17 грудня 1997 року N 647

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації" від 9 липня 1997 року N 307

Наказ Державного митного комітету України "Про декларування товарів, що переміщуються транзитом через територію України" від 21 вересня 1995 року N 460

Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження Положення про порядок допущення дорожніх транспортних засобів до перевезень вантажів під митними печатками і пломбами із застосуванням книжки МДП" від 6 березня 1995 року N 82

Наказ Державного митного комітету України "Про декларування і митне оформлення товарів та інших предметів, що вивозяться з України у країни колишнього Союзу РСР та ввозяться з цих країн в Україну" від 25 листопада 1992 року N 222

2.3. Технології митного оформлення і контролю

Закон України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" від 13 вересня 2001 року N 2681-III

Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" від 16 червня 1999 року N 752-XIV

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку митного оформлення військової техніки та військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України" від 18 січня 2003 року N 63 (Не набрав чинності)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів" від 18 січня 2003 року N 93 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік виробничих і технологічних операцій для визначення критерію достатньої переробки товару та порядок його встановлення і застосування при визначенні країни походження товару" від 27 грудня 2002 року N 2030 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об'єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України" від 25 грудня 2002 року N 1947 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок здійснення митного контролю, оформлення та пропуску через митний кордон України товарів, щодо переміщення яких установлено обмеження" від 25 грудня 2002 року N 1986 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових та експрес-відправленнях" від 25 грудня 2002 року N 1948 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання митного оформлення товарів" від 25 грудня 2002 року N 1985 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку верифікації сертифікатів про походження товарів з України" від 12 грудня 2002 року N 1861 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення країни походження товару, що переміщується через митний кордон України" від 12 грудня 2002 року N 1864 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення)" від 12 грудня 2002 року N 1855 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками" від 12 грудня 2002 року N 1862 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про надання дозволу на переміщення товарів через митний кордон України через аеропорти, в яких не розташовані митні органи" від 12 грудня 2002 року N 1884 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок в'їзду в Україну неповнолітніх громадян держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав" від 29 липня 2002 року N 1090

Постанова Кабінету Міністрів України "Про ввезення на митну територію України окремих видів товарів" від 29 березня 2002 року N 390

Постанова Кабінету Міністрів України "Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України продуктів харчування для власного споживання та перелік предметів, що не можуть бути віднесені до особистих речей громадян" від 13 грудня 2001 року N 1652

Постанова Кабінету Міністрів України "Про переробку відходів та брухту свинцю" від 26 жовтня 1999 року N 1972

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку пунктів контролю, в яких здійснюється митне оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон України" від 9 серпня 1999 року N 1459

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок взяття проб і зразків товарів та інших предметів для проведення досліджень, необхідних для їх митного оформлення" від 21 жовтня 1998 року N 1665

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку оформлення векселями сплати податків з продукції, що поставляється за виробничою кооперацією, та їх погашення" від 24 листопада 1997 року N 1303

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні" від 4 листопада 1997 року N 1211

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок перетинання державного кордону України аварійно-рятувальними та аварійно-відновними формуваннями для локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій, зумовлених стихійним лихом, аваріями і катастрофами" від 21 серпня 1997 року N 912

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї" від 22 квітня 1997 року N 384

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок охорони і супроводження товарів митними органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ" від 29 червня 1996 року N 699

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів іноземного виробництва" від 4 березня 1996 року N 288

Наказ Державної митної служби України "Про визначення місць митного оформлення окремих видів товарів" від 4 лютого 2003 року N 74

Наказ Державної митної служби України та Міністерства промислової політики України "Про затвердження Інструкції зі здійснення митного контролю за обсягами аміаку, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом" від 6 листопада 2002 року N 611/486

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації" від 14 жовтня 2002 року N 561

Наказ Державної митної служби України "Про здійснення митного контролю за переміщенням електроенергії через митний кордон України" від 29 серпня 2002 року N 466

Наказ Державної митної служби України та Міністерства палива та енергетики України "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення митного контролю за переміщенням електроенергії через митний кордон України" від 12 липня 2002 року N 371/413

Наказ Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державної митної служби України, Міністерства транспорту України "Про поліпшення умов перетинання державного кордону вантажними автотранспортними засобами" від 17 червня 2002 року N 359/327/393

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення консолідованих вантажів, що переміщуються автотранспортом через митні ліцензійні склади транспортними й транспортно-експедиційними організаціями" від 20 травня 2002 року N 260

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку проведення митними органами перевірок правильності оформлення вантажних митних декларацій" від 11 травня 2002 року N 246

Наказ Міністерства культури України "Про затвердження Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України" від 22 квітня 2002 року N 258

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів декларантом" від 1 квітня 2002 року N 174

Наказ Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Порядку підтвердження відомостей про фактичне вивезення товарів за межі митної території України" від 21 березня 2002 року N 163/121

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення тимчасового ввезення/вивезення повітряних суден, що здійснюють міжнародні перевезення" від 4 лютого 2002 року N 64

Наказ Державної митної служби "Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларації на товари, що переміщуються через митний кордон України громадянами із застосуванням уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3)" від 10 грудня 2001 року N 796

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Державної митної служби України "Про затвердження Порядку контролю за тарою (упаковкою), у якій надходять імпортні товари, що підлягають митному оформленню в режимі випуску у вільний обіг на території України" від 10 грудня 2001 року N 304/793

Наказ Державної митної служби України "Про здійснення митного контролю та митного оформлення аміаку, що переміщується через митний кордон трубопровідним транспортом" від 16 жовтня 2001 року N 670

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України з використанням повітряних суден" від 29 серпня 2001 року N 579

Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару" від 17 серпня 2001 року N 598

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення предметів, що переміщуються громадянами авіаційним транспортом, із застосуванням двоканальної системи ("зелений" та "червоний" коридори)" від 16 серпня 2001 року N 561

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення аміаку, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом" від 3 серпня 2001 року N 536

Наказ Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державної митної служби України, Міністерства транспорту України "Про затвердження Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна" від 5 березня 2001 року N 152/165/130

Наказ Державної митної служби України, НАК "Нафтогаз України" "Про здійснення митного контролю за обсягами природного газу, що переміщується через митний кордон України для зберігання в підземних сховищах газу" від 30 листопада 2000 року N 378/685

Наказ Державної митної служби України "Про введення в дію Положення про порядок контролю за пропуском через митний кордон України вантажів гуманітарної допомоги" від 27 серпня 2000 року N 466

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень" від 26 липня 2000 року N 405

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Інструкції щодо проведення радіаційного контролю транспортних засобів і вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України" від 15 травня 2000 року N 27

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення енергоносіїв, що переміщуються через митний кордон України морським та річковим транспортом" від 29 лютого 2000 року N 117

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного оформлення несупроводжуваного багажу, що переміщується через митний кордон України" від 8 жовтня 1999 року N 645

Наказ Мінекобезпеки України "Про затвердження Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць" від 8 вересня 1999 року N 204

Наказ Міністерства оборони України "Про затвердження Положення про порядок видачі висновків для митного оформлення засобів вимірювальної техніки, які ввозяться на територію України" від 13 квітня 1999 року N 118

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку пропуску через митний кордон України та митного оформлення товарів, що підлягають експортному контролю" від 20 січня 1999 року N 38

Наказ Держстандарту України "Про затвердження Порядку проведення обов'язкових перевірок експортних партій брухту та відходів чорних та кольорових металів територіальними органами Держстандарту України" від 16 грудня 1997 року N 778

Наказ Національного агентства України з реконструкції та розвитку, Державної митної служби України "Про Порядок контролю та митного оформлення вантажів міжнародної технічної допомоги" від 15 жовтня 1997 року N 42/505

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Інструкції про організацію роботи митних органів України з незалежними фінансовими посередниками при застосуванні механізму надання фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів у митниці призначення" від 19 березня 1997 року N 113

Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження Інструкції про порядок та процедуру відбору проб для аналізів спирту, при його переміщенні через митний кордон України" від 27 травня 1996 року N 224

Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження Положення про зону митного контролю" від 6 травня 1995 року N 198

Наказ Державного митного комітету України "Про декларування і митне оформлення товарів та інших предметів, що вивозяться з України у країни колишнього Союзу РСР та ввозяться з цих країн в Україну" від 25 листопада 1992 року N 222

Наказ Державного митного комітету України "Про Тимчасове положення про порядок пропуску товарів, майна та транспортних засобів" від 30 грудня 1991 року N 7

Наказ Головного управління державного митного контролю при Раді Міністрів СРСР "Про порядок митного оформлення товарів і майна, що переміщуються через державний кордон СРСР" від 25 серпня 1989 року N 144

Наказ Міністерства культури СРСР "Про затвердження Інструкції про порядок контролю за вивезенням з СРСР культурних цінностей" від 23 березня 1987 року N 120

2.4. Інші види контролю

2.4.1. Прикордонний контроль

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок в'їзду в Україну громадян держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав" від 6 травня 2001 року N 426

Наказ Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державної митної служби України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства транспорту України, Міністерства аграрної політики, Міністерства культури України, Міністерства екології та природних ресурсів України "Про визначення пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон, у яких, крім прикордонного і митного контролю, здійснюються інші види контролю" від 3 квітня 2002 року N 49/180/131/225/103/193/133

Наказ Міністерства аграрної політики України "Про затвердження положень про прикордонні державні контрольно-токсикологічні лабораторії" від 19 липня 2001 року N 223

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Переліку небезпечних властивостей та інструкцій щодо контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням" від 16 жовтня 2000 року N 165

Наказ Державної митної служби України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України "Про організацію контролю гуманітарних вантажів" від 9 грудня 1999 року N 549/804

Наказ Державного комітету у справах охорони державного кордону України "Про затвердження Інструкції про порядок заборони в'їзду в Україну іноземцям посадовими особами Прикордонних військ України" від 6 лютого 1998 року N 62

Наказ Державного комітету у справах охорони державного кордону України "Про затвердження Положення про зону прикордонного контролю" від 6 лютого 1998 року N 61

Наказ Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державної митної служби України "Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії підрозділів Державного комітету у справах охорони державного кордону України та підрозділів митної варти Держмитслужби України" від 24 лютого 1997 року N 74/83

2.4.2. Ветеринарний контроль

Закон України "Про ветеринарну медицину" від 25 червня 1992 року N 2498-XII

Постанова Кабінету Міністрів України "Про визначення єдиного органу з питань контролю за якістю та безпекою рибної продукції, що експортується" від 12 березня 2003 року N 313

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил санітарної охорони території України" від 24 квітня 1999 року N 696

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку карантинних захворювань тварин" від 6 квітня 1998 року N 448

Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення тварин, птиці та інших вантажів, які підлягають державному ветеринарно-санітарному контролю" від 9 грудня 2002 року N 873

Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України "Про затвердження Порядку пропуску вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини, через державний кордон України" від 27 грудня 1999 року N 49

Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України "Про затвердження Ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини" від 20 жовтня 1999 року N 39

Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини України "Про затвердження Положення про пункт державного ветеринарного контролю на державному кордоні та транспорті" від 19 липня 1999 року N 18

Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини України "Про затвердження переліку обов'язкових ветеринарних послуг" від 13 липня 1999 року N 17

Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини України "Тимчасовий порядок відбору зразків сировини, матеріалів, продуктів (продукції), які виробляються або реалізуються, а також експортуються і імпортуються, для проведення ветеринарно-санітарної експертизи" від 18 березня 1999 року N 6

Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини України "Про затвердження Обов'язкового мінімального переліку досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити в державних лабораторіях ветмедицини і за результатами яких видається ветсвідоцтво (Ф-2)" від 3 листопада 1998 року N 16

Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України "Про затвердження Правил видачі ветеринарних документів на вантажі, що підлягають обов'язковому ветеринарному контролю" від 7 серпня 1997 року N 27

2.4.3. Санітарний контроль

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил санітарної охорони території України" від 24 квітня 1999 року N 696

Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення тварин, птиці та інших вантажів, які підлягають державному ветеринарно-санітарному контролю" від 9 грудня 2002 року N 873

Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Положення про санітарно-карантинний відділ у пункті пропуску через державний кордон України у морському (річковому) порту, відкритому для міжнародних зв'язків" від 23 лютого 2000 року N 31

Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Положення про санітарно-карантинний підрозділ у пункті пропуску через державний кордон України в міжнародному аеропорту" від 23 лютого 2000 року N 31

Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження положень про спеціальні санітарно-карантинні підрозділи" від 23 лютого 2000 року N 31

Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Державних санітарно-гігієнічних нормативів "Тимчасові МДР вмісту смоли та нікотину в сигаретах" від 15 липня 1997 року N 213

Постанова Міністерства охорони здоров'я України "Розподіл функцій щодо затвердження та видачі Висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи нормативної документації та Гігієнічних висновків державної санітарно-гігієнічної експертизи на вітчизняну та імпортовану продукцію" від 25 лютого 1997 року N 3

Інструкція Міністерства охорони здоров'я України "Інструкція про порядок проведення державного санітарного нагляду за продовольчою сировиною та продуктами харчування, що надходять по імпорту (тимчасова)" від 28 квітня 1994 року N 5.08.12/416

2.4.4. Фітосанітарний контроль

Закон України "Про карантин рослин" від 30 червня 1993 року N 3348-XII

Наказ Міністерства аграрної політики України "Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення та використання бланків карантинного дозволу на імпорт, фітосанітарного сертифіката та фітосанітарного сертифіката на реекспорт, карантинного сертифіката" від 5 вересня 2002 року N 255

Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення вантажів, які підлягають фітосанітарному контролю" від 21 листопада 2000 року N 644

Наказ Головної державної інспекції з карантину рослин України "Про затвердження Правил фітосанітарного контролю на державному кордоні України" від 25 вересня 1996 року N 72

2.4.5. Радіологічний контроль

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Переліку небезпечних властивостей та інструкцій щодо контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням" від 16 жовтня 2000 року N 165

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Інструкції щодо проведення радіаційного контролю транспортних засобів і вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України" від 15 травня 2000 року N 27

2.4.6. Екологічний контроль

Постанова Кабінету Міністрів України "Про здійснення екологічного контролю у зоні діяльності митниць призначення та відправлення" від 26 жовтня 2001 року N 1429

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів" від 13 липня 2000 року N 1120

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення екологічного контролю експортних партій брухту чорних і кольорових металів територіальними органами Міністерства екології та природних ресурсів" від 2 липня 1998 року N 999

Постанова Кабінету Міністрів України "Про здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон" від 20 березня 1995 року N 198

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Переліку небезпечних властивостей та інструкцій щодо контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням" від 16 жовтня 2000 року N 165

Наказ Мінекобезпеки України "Про затвердження Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць" від 8 вересня 1999 року N 204

3. Перевезення і технології

3.1. Залізничні перевезення

Закон України "Про залізничний транспорт" від 4 липня 1996 року N 273/96-ВР

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення граничних термінів прохідного митного транзиту товарів" від 13 грудня 2002 року N 1908 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про посилення контролю за ввезенням і транзитом підакцизних товарів залізничним транспортом" від 4 березня 1997 року N 206

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію України та пункти на митному кордоні, через які здійснюється ввезення і вивезення цих товарів, та граничні терміни транзиту підакцизних товарів автомобільним і залізничним транспортом через територію України" від 6 травня 1996 року N 484

Наказ Державної митної служби України "Про визначення переліку виняткових випадків, коли окремі вагони, локомотиви, інші елементи рухомого складу можуть бути виключені зі складу поїзда для проведення митного контролю" від 5 листопада 2002 року N 610 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення швидкопсувних вантажів (стаття 5 Статуту)" від 9 грудня 2002 року N 873

Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення тварин, птиці та інших вантажів, які підлягають державному ветеринарно-санітарному контролю" від 9 грудня 2002 року N 873

Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення вантажів у прямому змішаному залізнично-водному сполученні (статті 79 - 99 Статуту)" від 28 травня 2002 року N 334

Наказ Міністерства транспорту України "Правила складання актів (стаття 129 Статуту)" від 28 травня 2002 року N 334

Наказ Міністерства транспорту України "Правила заявлення та розгляду претензій (статті 130 - 137 Статуту)" від 28 травня 2002 року N 334

Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення вантажів у вагонах відкритого типу" від 20 серпня 2001 року N 542

Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення вантажів навалом і насипом" від 20 серпня 2001 року N 542

Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення вантажів дрібними відправками" від 20 серпня 2001 року N 542

Наказ Міністерства транспорту України "Правила переадресування вантажів" від 20 серпня 2001 року N 542

Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення вантажів в універсальних контейнерах" від 20 серпня 2001 року N 542

Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення вантажів у супроводі провідників відправників (одержувачів) (ст. 40 Статуту)" від 21 листопада 2000 року N 644

Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення вантажів у транспортних пакетах (ст. 54 Статуту)" від 21 листопада 2000 року N 644

Наказ Міністерства транспорту України "Правила реалізації вантажів (ст. 48, 49, 50, 51 Статуту)" від 21 листопада 2000 року N 644

Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення вантажів у спеціальних та спеціалізованих контейнерах відправників і одержувачів (ст. 54 Статуту)" від 21 листопада 2000 року N 644

Наказ Міністерства транспорту України "Правила зберігання вантажів (статті 12, 46 Статуту)" від 21 листопада 2000 року N 644

Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення вантажів залізничними лініями вузької колії" від 21 листопада 2000 року N 644

Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення вантажів, які підлягають фітосанітарному контролю" від 21 листопада 2000 року N 644

Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення вантажів з оголошеною вартістю (ст. 28, 115 Статуту)" від 21 листопада 2000 року N 644

Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення вантажів, які змерзаються (ст. 27 Статуту)" від 21 листопада 2000 року N 644

Наказ Міністерства транспорту України "Правила обслуговування залізничних під'їзних колій (статті 12, 64 - 77 Статуту)" від 21 листопада 2000 року N 644

Наказ Міністерства транспорту України "Правила оформлення перевізних документів (ст. 6, 23, 24 Статуту)" від 21 листопада 2000 року N 644

Наказ Міністерства транспорту України "Правила розрахунків за перевезення вантажів (ст. 62 Статуту)" від 21 листопада 2000 року N 644

Наказ Міністерства транспорту України "Правила видачі вантажів (ст. 35, 42, 46, 47, 48, 52, 53 Статуту)" від 21 листопада 2000 року N 644

Наказ Міністерства транспорту України "Правила обчислення термінів доставки вантажів (ст. 41, 116 Статуту)" від 21 листопада 2000 року N 644

Наказ Державної митної служби України, Укрзалізниці "Про створення Координаційної групи" від 8 квітня 1999 року N 104-Ц/208

Наказ Міністерства транспорту України, Державної митної служби України "Про затвердження Інструкції про порядок дій митниць та залізниць України при переміщенні через митний кордон України багажу та вантажобагажу в багажних вагонах пасажирських та поштово-багажних поїздів" від 10 листопада 1998 року N 442/696

3.2. Автоперевезення

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку пунктів пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон України для переміщення громадянами транспортних засобів та шасі і кузовів до них" від 25 грудня 2002 року N 1987 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення граничних термінів прохідного митного транзиту товарів" від 13 грудня 2002 року N 1908 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про приєднання до Угоди про маси і габарити транспортних засобів, що здійснюють міждержавні перевезення автомобільними дорогами держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав" від 29 жовтня 1999 N 2020

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію України та пункти на митному кордоні, через які здійснюється ввезення і вивезення цих товарів, та граничні терміни транзиту підакцизних товарів автомобільним і залізничним транспортом через територію України" від 6 травня 1996 року N 484

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів" від 31 січня 1992 року N 47

Наказ Державної митної служби України "Про посилення контролю за доставкою в митниці призначення окремих видів товарів" від 27 січня 2003 року N 49 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Наказ Міністерства транспорту України "Про впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні вантажні перевезення автомобільним транспортом" від 18 грудня 2002 року N 898

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення консолідованих вантажів, що переміщуються автотранспортом через митні ліцензійні склади транспортними й транспортно-експедиційними організаціями" від 20 травня 2002 року N 260

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Переліку пунктів пропуску через митний кордон України для автомобільного сполучення, через які здійснюється переміщення транспортних засобів" від 31 січня 2002 року N 57

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного оформлення автотранспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення" від 10 листопада 2000 року N 637

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Типової технології здійснення митного контролю при переміщенні суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності товарів, транспортних засобів та інших предметів через автомобільний пункт пропуску через державний кордон України" від 13 квітня 2000 року N 212

Наказ Державної митної служби України "Про функціонування місць прибуття автотранспорту" від 3 березня 2000 року N 124

Наказ Державної митної служби України "Про визначення Переліку місць прибуття автотранспорту" від 15 листопада 1999 року N 721

Наказ Державної митної служби України "Про застосування статті 38 Конвенції МДП" від 14 липня 1999 року N 431

Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження Положення про порядок допущення дорожніх транспортних засобів до перевезень вантажів під митними печатками і пломбами із застосуванням книжки МДП" від 6 березня 1995 року N 82

Лист Державного митного комітету України "Щодо порядку переміщення автобусів українських та іноземних власників через державний кордон України" від 6 травня 1993 року N 05/417

3.3. Морські і річкові перевезення

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення граничних термінів прохідного митного транзиту товарів" від 13 грудня 2002 року N 1908 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку пропуску яхт через державний кордон" від 29 серпня 2002 року N 1274

Наказ Міністерства транспорту України "Про порядок запровадження тимчасових обмежень перевезень зернових вантажів" від 13 вересня 2002 року N 654

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю за переміщенням через митний кордон України товарів та інших предметів з використанням морського, річкового й поромного видів транспорту" від 23 січня 2001 року N 26

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Інструкції про звільнення від виконання вимог міжнародних конвенцій під час конвенційної сертифікації суден України" від 27 вересня 2000 року N 524

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Тимчасового порядку митного оформлення нафтопродуктів, що ввозяться на митну територію України морським транспортом з метою імпорту" від 2 вересня 1999 року N 558

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Положення про порядок підготовки та подання інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення" від 14 грудня 1998 року N 497

Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження Порядку митного контролю за товарами (предметами) у разі зміни транспортного засобу та умов, яким мають відповідати декларанти алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на які встановлено акцизний збір" від 18 листопада 1996 року N 516

3.4. Авіаперевезення

Повітряний кодекс України від 4 травня 1993 року N 3167-XII

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення граничних термінів прохідного митного транзиту товарів" від 13 грудня 2002 року N 1908 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про надання дозволу на переміщення товарів через митний кордон України через аеропорти, в яких не розташовані митні органи" від 12 грудня 2002 року N 1884 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про використання повітряного простору України" від 29 березня 2002 року N 401

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку пунктів пропуску для повітряного сполучення, через які дозволяється вивезення спирту етилового та алкогольних напоїв, що експортуються" від 6 листопада 1997 року N 1241

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення тимчасового ввезення/вивезення повітряних суден, що здійснюють міжнародні перевезення" від 4 лютого 2002 року N 64

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України з використанням повітряних суден" від 29 серпня 2001 року N 579

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення предметів, що переміщуються громадянами авіаційним транспортом, із застосуванням двоканальної системи ("зелений" та "червоний" коридори)" від 16 серпня 2001 року N 561

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України, Міністерства транспорту України "Про затвердження Правил перевезення пошти повітряними суднами" від 8 червня 1999 року N 105/297

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку постачання на борт повітряних суден міжнародного класу товарів, призначених для споживання пасажирами та екіпажем, з магазинів безмитної торгівлі" від 3 червня 1999 року N 332

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку погодження експортних відправлень українськими підприємствами спирту етилового, що вивозиться повітряним транспортом" від 11 листопада 1998 року N 708

Наказ Міністерства транспорту України, Міністерства оборони України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України "Про затвердження Положення про порядок видачі тимчасового дозволу на здійснення міжнародних польотів з (до) аеропортів (аеродромів), в яких відсутні пункти пропуску через державний кордон України" від 20 грудня 1996 року N 410/393/542/561

3.5. Транзит

Угода про порядок транзиту через території держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав від 4 червня 1999 року (ратифікована Законом України "Про ратифікацію Угоди про порядок транзиту через території держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав" від 22 лютого 2001 року N 2283-III)

Угода про проведення узгодженої політики в галузі транзиту природного газу від 3 листопада 1995 року (ратифікована Законом України "Про ратифікацію Угоди про проведення узгодженої політики в галузі транзиту природного газу" від 18 грудня 1996 року N 615/96-ВР)

Закон України "Про транзит вантажів" від 20 жовтня 1999 року N 1172-XIV

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення граничних термінів прохідного митного транзиту товарів" від 13 грудня 2002 року N 1908 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок обчислення і сплати до державного бюджету відрахувань від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами та від плати за транзит трубопроводом аміаку, природного газу через територію України" від 29 листопада 2000 року N 1742

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок обчислення і сплати до Державного бюджету України відрахувань від плати за транзит природного газу, аміаку через територію України та відрахувань від прибутку, що залишається у розпорядженні підприємств, які здійснюють транспортування нафти магістральними нафтопроводами" від 21 грудня 1999 року N 2335

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї" від 22 квітня 1997 року N 384

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Положення про надання фінансових гарантій митним органам незалежними фінансовими посередниками щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначення" від 4 жовтня 1996 року N 1216

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом окремих видів виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, що можуть використовуватися для створення озброєння, військової чи спеціальної техніки" від 22 серпня 1996 року N 1005

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Положення про надання митним органам України фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначення" від 29 червня 1996 року N 700

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію України та пункти на митному кордоні, через які здійснюється ввезення і вивезення цих товарів, та граничні терміни транзиту підакцизних товарів автомобільним і залізничним транспортом через територію України" від 6 травня 1996 року N 484

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів, що використовуються або можуть бути використані у створенні ракетної зброї" від 27 липня 1995 року N 563

Постанова Кабінету Міністрів України "Про транспортно-експедиційне обслуговування зовнішньоторговельних і транзитних вантажів" від 21 вересня 1993 року N 770

Наказ Державної митної служби України "Про посилення контролю за доставкою в митниці призначення окремих видів товарів" від 27 січня 2003 року N 49 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку заповнення внутрішнього транзитного документа для його використання при здійсненні контролю за доставкою товарів, що переміщуються між митницями в межах митної території України" від 12 квітня 2000 року N 206

Наказ Державної служби експортного контролю України "Про затвердження Інструкції про порядок оформлення та використання дозволів (висновків) на право здійснення вивезення, ввезення та транзиту товарів, що відповідно до законодавства підлягають або не підлягають експортному контролю" від 3 серпня 1998 року N 163

Наказ Державної митної служби України "Про декларування транзитних товарів, що переміщуються магістральними трубопроводами та лініями електропередач" від 12 вересня 1997 року N 425

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження положень про порядок надання повноважень гаранта страховим організаціям і банкам" від 17 травня 1997 року N 211

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Інструкції про організацію роботи митних органів України з незалежними фінансовими посередниками при застосуванні механізму надання фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів у митниці призначення" від 19 березня 1997 року N 113

Наказ Державного митного комітету України, Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю України, Міністерства транспорту України, Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про особливі умови ліцензування страхових організацій для здійснення страхування фінансової відповідальності перевізника" від 25 липня 1996 року N 343/83/243/154-А

Наказ Державного митного комітету України, Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Інструкції про порядок застосування охорони і супроводження товарів, що переміщуються транзитом через митну територію України" від 25 липня 1996 року N 344/510

Наказ Державного митного комітету України, Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю України, Міністерства транспорту України, Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції про порядок застосування механізму фінансових гарантій при транзитних перевезеннях підакцизних товарів" від 25 липня 1996 року N 342/82/244/154-Б

4. Зовнішньоекономічна діяльність і митне оформлення

4.1. Загальні питання зовнішньоекономічної діяльності

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 року N 959-XII

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку віднесення операцій резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" від 30 березня 2002 року N 445

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку реєстрації зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з металобрухтом" від 15 лютого 2002 року N 155

Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності" від 24 вересня 1999 року N 1756

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора" від 30 січня 1997 року N 112

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок реєстрації торговельних представництв суб'єктів федерації держав з федеративним устроєм" від 19 серпня 1996 року N 974

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення іноземними суб'єктами господарської діяльності операцій з продукцією українського походження на території України без вивезення її з митної території України" від 30 липня 1996 року N 853

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про затвердження Переліку товарів, експорт яких здійснюється за умови реєстрації зовнішньоекономічних договорів (контрактів)" від 11 липня 2002 року N 207

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про затвердження Порядку розгляду Міністерством документів, поданих резидентом для отримання висновку щодо віднесення зовнішньоекономічного договору (контракту) до видів, визначених у статті 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 10 травня 2002 року N 134

Наказ Міністерства промислової політики України "Про затвердження Порядку погодження зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з металобрухтом" від 29 березня 2002 року N 144

Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про Порядок надання одноразового дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих виробів медичного призначення" від 12 січня 2001 року N 10

Наказ Міністерства економіки України "Розрахунок вартості витрат, пов'язаних з оформленням та видачею карток реєстрації - обліку зовнішньоекономічних договорів (контрактів) (додаток 8)" від 29 червня 2000 року N 136

Наказ Міністерства економіки України "Про порядок реєстрації та обліку зовнішньоекономічних договорів (контрактів)" від 29 червня 2000 року N 136

Наказ Міністерства економіки України "Інструкція про порядок заповнення картки реєстрації - обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) (додаток 3)" від 29 червня 2000 року N 136

Наказ Міністерства економіки України "Про затвердження Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 17 квітня 2000 року N 52

Наказ Міністерства економіки України "Про затвердження Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій" від 17 квітня 2000 року N 47

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного оформлення об'єктів лізингу (оренди), що переміщуються через митний кордон України" від 16 лютого 2000 року N 83

Наказ Державної служби експортного контролю України "Про затвердження Порядку видачі висновків про обґрунтованість причин перевищення термінів розрахунків в іноземній валюті суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, яким надані повноваження на здійснення міжнародних передач товарів військового призначення, при виконанні ними зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з поставки товарів спеціального призначення" від 26 січня 2000 року N 14

Наказ Комітету медичної та мікробіологічної промисловості України "Про затвердження Порядку надання висновків щодо віднесення бартерних договорів до таких, що передбачають виробничу кооперацію, поставку складних технічних виробів" від 11 червня 1999 року N 82

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку маркування вантажних митних декларацій, погашення марок гербового збору та нанесення позначок про належне маркування" від 9 червня 1999 року N 347

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України "Типові рекомендації щодо базових платіжних умов зовнішньоторговельних контрактів українських суб'єктів господарювання в умовах нестабільних обмінних курсів та обмежень на валютні операції на ринках країн СНД" від 28 січня 1999 року N 39

Наказ Міністерства економіки України, Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, Державної митної служби України "Щодо спрощення процедури обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) вітчизняних товаровиробників" від 10 вересня 1998 року N 114/574/565

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Інструкції про порядок і процедуру відбору зразків (проб) нафтопродуктів в митній системі України" від 15 липня 1997 року N 324

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, Міністерства промисловості України "Про порядок здійснення обліку (реєстрації) договорів (контрактів) на експорт відходів та брухту чорних і кольорових металів" від 8 липня 1996 року N 368/127

4.2. Митні режими

Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік виробничих і технологічних операцій для визначення критерію достатньої переробки товару та порядок його встановлення і застосування при визначенні країни походження товару" від 27 грудня 2002 року N 2030 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення)" від 12 грудня 2002 року N 1855 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про переміщення товарів через митний кордон України у режимі реімпорту" від 12 грудня 2002 року N 1881 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання застосування режиму митного складу" від 12 грудня 2002 року N 1867 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)" від 28 березня 2000 року N 173

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку пропуску через митний кордон України та митного оформлення товарів, що підлягають експортному контролю" від 20 січня 1999 року N 38

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Тимчасового порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення" від 16 грудня 1998 року N 784

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Тимчасового порядку заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів "експорт", "імпорт", "транзит", "тимчасове ввезення (вивезення)", "митний склад" від 17 грудня 1997 року N 647

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Інструкції про організацію роботи митних органів України з незалежними фінансовими посередниками при застосуванні механізму надання фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів у митниці призначення" від 19 березня 1997 року N 113

4.3. Декларування і порядок пропуску

Закон України "Про зерно та ринок зерна в Україні" від 4 липня 2002 року N 37-IV

Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" від 15 березня 2001 року N 2299-III

Закон України "Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження" від 17 лютого 2000 року N 1457-III

Закон України "Про гуманітарну допомогу" від 22 жовтня 1999 року N 1192-XIV

Закон України "Про угоди про розподіл продукції" від 14 вересня 1999 року N 1039-XIV

Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків" від 16 липня 1999 року N 991-XIV

Закон України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" від 23 грудня 1998 року N 351-XIV

Закон України "Про плату за землю" від 3 липня 1992 року N 2535-XII

Указ Президента України "Про порядок встановлення (скасування) обмежень на експорт товарів відповідно до міжнародних зобов'язань України" від 15 липня 1999 року N 861/99

Указ Президента "Про гуманітарну допомогу, що надходить в Україну" від 4 липня 1998 року N 738/98

Указ Президента "Про Положення про державний експортний контроль в Україні" від 13 лютого 1998 року N 117/98

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності" від 12 грудня 2002 року N 1863 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення країни походження товару, що переміщується через митний кордон України" від 12 грудня 2002 року N 1864 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення)" від 12 грудня 2002 року N 1855 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про переміщення товарів через митний кордон України у режимі реімпорту" від 12 грудня 2002 року N 1881 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання Україною гуманітарної допомоги" від 21 лютого 2001 року N 161

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про комісію з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській державній адміністрації" від 8 листопада 2000 року N 1671

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів" від 13 липня 2000 року N 1120

Постанова Кабінету Міністрів України "Про митне оформлення транспортних засобів, увезених на територію України громадянами для тимчасового користування під зобов'язання про зворотне вивезення" від 14 червня 2000 N 958

Постанова Кабінету Міністрів України "Про митне оформлення деяких товарів, що тимчасово ввозяться на митну територію України" від 5 червня 2000 року N 919

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги" від 28 квітня 2000 року N 728

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги" від 22 березня 2000 року N 543

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання гуманітарної допомоги у вигляді коштів в іноземній валюті з рахунків в іноземній валюті отримувачів гуманітарної допомоги" від 22 березня 2000 року N 542

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги" від 22 березня 2000 року N 544

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку списання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які мають певний термін експлуатації" від 16 березня 2000 року N 514

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Протоколу про порядок взаємодії митних служб держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав при перевезенні спеціальних вантажів і продукції військового призначення" від 17 лютого 2000 року N 337

Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності" від 24 вересня 1999 року N 1756

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок видачі разового індивідуального дозволу на перевищення встановлених строків ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами" від 13 серпня 1999 року N 1489

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового договору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку, в спеціальній (вільній) економічній зоні" від 5 липня 1999 року N 1199

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю" від 27 травня 1999 року N 920

Постанова Кабінету Міністрів України "Про тимчасовий порядок митного оформлення товарів, які ввозяться на митну територію України підприємствами з іноземними інвестиціями" від 23 березня 1999 року N 433

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення терміну виконання операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах під час виготовлення мідних катодів, мідної та алюмінієвої катанки" від 29 січня 1999 року N 109

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення терміну виконання операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах у разі будівництва суден" від 18 січня 1999 року N 52

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення терміну виконання операцій з давальницькою сировиною, пов'язаних з вирощуванням насіння першого покоління гібридів кукурудзи і доведенням його до посівних кондицій" від 12 листопада 1998 року N 1774

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення митної вартості товарів та інших предметів у разі переміщення їх через митний кордон України" від 5 жовтня 1998 року N 1598

Постанова Кабінету Міністрів України "Про термін виконання операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах у разі виготовлення стандартних зразків-еталонів платини і сплавів металів платинової групи" від 28 вересня 1998 року N 1543

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення терміну виконання операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах під час виготовлення частин гідротурбін" від 21 вересня 1998 року N 1484

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт" від 17 серпня 1998 року N 1295

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення термінів здійснення операцій з хутровою давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" від 18 липня 1998 року N 1123

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку реєстрації договорів лізингу" від 16 червня 1998 року N 913

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю" від 8 червня 1998 року N 838

Постанова Кабінету Міністрів України "Про термін виконання операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах у разі будівництва яхт та суден парусних" від 30 квітня 1998 року N 590

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення показників питомої ваги давальницької сировини у загальній вартості готової продукції за окремими видами операцій у зовнішньоекономічних відносинах" від 2 квітня 1998 року N 427

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення показників питомої ваги давальницької сировини у загальній вартості готової продукції за окремими видами операцій у зовнішньоекономічних відносинах" від 2 квітня 1998 року N 418

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання" від 4 лютого 1998 року N 125

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення" від 8 грудня 1997 року N 1358

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку оформлення векселями сплати податків з продукції, що поставляється за виробничою кооперацією, та їх погашення" від 24 листопада 1997 року N 1303

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення показників питомої ваги давальницької сировини у загальній вартості готової продукції за окремими видами операцій у зовнішньоекономічних відносинах" від 4 листопада 1997 року N 1216

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення термінів виконання операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах під час виготовлення труб" від 28 жовтня 1997 року N 1181

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок перетинання державного кордону України аварійно-рятувальними та аварійно-відновними формуваннями для локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій, зумовлених стихійним лихом, аваріями і катастрофами" від 21 серпня 1997 року N 912

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок проведення експертизи в галузі експортного контролю" від 15 липня 1997 року N 767

Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів" від 15 липня 1997 року N 748

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї" від 22 квітня 1997 року N 384

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора" від 30 січня 1997 року N 112

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення продукції власного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями" від 5 вересня 1996 року N 1061

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом окремих видів виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, що можуть використовуватися для створення озброєння, військової чи спеціальної техніки" від 22 серпня 1996 року N 1005

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій" від 7 серпня 1996 року N 928

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом товарів, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути використані у створенні ядерної зброї" від 12 березня 1996 року N 302

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок поставок і митного оформлення продукції за виробничою кооперацією підприємств і галузей держав - учасниць СНД" від 18 травня 1994 року N 323

Наказ Міністерства промислової політики України "Про порядок підготовки Угод з виробничої кооперації" від 2 жовтня 2002 року N 439

Наказ Державної митної служби України "Про видачу свідоцтв про визнання підприємства декларантом" від 12 червня 2002 року N 317

Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Порядку видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання), що видається суб'єктом підприємницької діяльності при здійсненні операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" від 25 лютого 2002 року N 83

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про порядок погодження вивезення за межі митної території України дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, їх брухту і відходів як давальницької сировини" від 17 січня 2002 року N 34

Наказ Державної митної служби України "Про порядок видачі сертифіката підтвердження доставки" від 4 січня 2002 року N 9

Наказ Держкомстату України "Про затвердження форм державної статистичної звітності із статистики інвестицій зовнішньоекономічної діяльності та інструкцій щодо їх заповнення" від 7 грудня 2001 року N 487

Наказ Держкомстату України "Інструкція щодо складання державної статистичної звітності за формою N 13-зез "Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу" від 7 грудня 2001 року N 487

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку декларування валютних цінностей, цінностей, предметів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, і оформлення митної декларації та про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 08.10.99 N 645" від 22 листопада 2001 року N 763

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України" від 12 жовтня 2001 року N 664

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження зразка договору поставки" від 18 липня 2001 року N 486

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю за переміщенням через митний кордон України товарів та інших предметів з використанням морського, річкового й поромного видів транспорту" від 23 січня 2001 року N 26

Наказ Міністерства економіки України "Індивідуальна ліцензія N на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України" від 7 листопада 2000 року N 240

Наказ Державного комітету промислової політики України "Про порядок підготовки угод з виробничої кооперації" від 12 вересня 2000 року N 249

Наказ Міністерства економіки України "Про затвердження Положення про Міжвідомчу раду з питань експортного контролю" від 28 серпня 2000 року N 185

Наказ Державної митної служби України "Про введення в дію Положення про порядок контролю за пропуском через митний кордон України вантажів гуманітарної допомоги" від 27 серпня 2000 року N 466

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Інструкції про облік бланків суворої звітності та суворого обліку в митних органах України" від 20 липня 2000 року N 402

Наказ Державної митної служби України "Про митне оформлення періодичних видань, виготовлених у країнах, з якими укладено угоди про вільну торгівлю" від 5 липня 2000 року N 376

Наказ Міністерства економіки України "Про Комісію з питань видачі разового індивідуального дозволу на перевищення встановлених строків увезення товарів (виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами" від 9 червня 2000 року N 118

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку заповнення внутрішнього транзитного документа для його використання при здійсненні контролю за доставкою товарів, що переміщуються між митницями в межах митної території України" від 12 квітня 2000 року N 206

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)" від 28 березня 2000 року N 173

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного оформлення об'єктів лізингу (оренди), що переміщуються через митний кордон України" від 16 лютого 2000 року N 83

Наказ Державної служби експортного контролю України "Про затвердження Порядку видачі висновків про обґрунтованість причин перевищення термінів розрахунків в іноземній валюті суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, яким надані повноваження на здійснення міжнародних передач товарів військового призначення, при виконанні ними зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з поставки товарів спеціального призначення" від 26 січня 2000 року N 14

Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Порядку позбавлення статусу податкового агента" від 6 січня 2000 року N 4

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Інструкції про першочергове безкоштовне спрощене декларування гуманітарних вантажів" від 24 грудня 1999 року N 852

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів" від 20 жовтня 1999 року N 244

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного оформлення несупроводжуваного багажу, що переміщується через митний кордон України" від 8 жовтня 1999 року N 645

Наказ Державної податкової адміністрації "Про затвердження Порядку застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства" від 4 жовтня 1999 року N 542

Наказ Міністерства економіки України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації, Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку здійснення моніторингу за функціонуванням спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку та дотриманням умов спеціальних режимів їх діяльності" від 20 вересня 1999 року N 114/600/496/221

Наказ Державної служби експортного контролю України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Положення про порядок залучення військових представництв до виконання робіт у галузі експортного контролю" від 29 липня 1999 року N 128/227/160/598

Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про порядок ввезення на територію України лікарських засобів, що надходять у вигляді гуманітарної допомоги" від 22 липня 1999 року N 175

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Порядку надання висновків щодо обґрунтованості причин перевищення термінів повернення виручки в іноземній валюті за договорами оперативного та фінансового лізингу (у формі міжнародного лізингу), поставки складних технічних виробів, виробничої кооперації в галузі транспорту" від 12 липня 1999 року N 364

Наказ Комітету медичної та мікробіологічної промисловості України "Про затвердження Порядку надання висновків щодо віднесення бартерних договорів до таких, що передбачають виробничу кооперацію, поставку складних технічних виробів" від 11 червня 1999 року N 82

Наказ Комітету медичної та мікробіологічної промисловості України "Про затвердження Порядку надання висновків щодо обґрунтованості перевищення термінів повернення виручки в іноземній валюті за договорами виробничої кооперації, поставки складних технічних виробів" від 11 червня 1999 року N 81

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку маркування вантажних митних декларацій, погашення марок гербового збору та нанесення позначок про належне маркування" від 9 червня 1999 року N 347

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку заповнення й використання Картки відмови" від 24 квітня 1999 року N 239

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку заповнення та використання попереднього повідомлення" від 24 квітня 1999 року N 240

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку пропуску через митний кордон України та митного оформлення товарів, що підлягають експортному контролю" від 20 січня 1999 року N 38

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Тимчасового порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення" від 16 грудня 1998 року N 784

Наказ Державної служби експортного контролю України "Про затвердження Інструкції про порядок оформлення та використання дозволів (висновків) на право здійснення вивезення, ввезення та транзиту товарів, що відповідно до законодавства підлягають або не підлягають експортному контролю" від 3 серпня 1998 року N 163

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Положення про надання незалежними фінансовими посередниками фінансових гарантій митним органам при митному оформленні товарів, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацією" від 29 липня 1998 року N 447

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Переліку товарів, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацією" від 27 липня 1998 року N 436

Наказ Державної служби експортного контролю України "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення форми заяви на отримання повноважень на здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю" від 23 липня 1998 року N 155

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів експорту, імпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгівлі" від 30 червня 1998 року N 380

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку справляння митних зборів, які нараховуються за вантажною митною декларацією" від 23 червня 1998 року N 363

Наказ Державної служби експортного контролю України "Про затвердження Положення про порядок залучення до проведення експертизи в галузі експортного контролю позаштатних радників (експертів)" від 22 червня 1998 року N 126

Наказ Державної служби експортного контролю України "Про затвердження Інструкції щодо порядку заповнення заяв на отримання дозволів (висновків) Держекспортконтролю на здійснення експорту, імпорту, тимчасового вивезення (ввезення) та транзиту товарів, що підлягають експортному контролю, на проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів), а також на отримання імпортних сертифікатів України" від 30 квітня 1998 року N 86

Наказ Держстандарту України "Про затвердження Порядку проведення обов'язкових перевірок експортних партій брухту та відходів чорних та кольорових металів територіальними органами Держстандарту України" від 16 грудня 1997 року N 778

Наказ Держстандарту України "Державний класифікатор України. Класифікація послуг зовнішньоекономічної діяльності ДК 012-97" від 2 червня 1997 N 324

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Положення про порядок переміщення через митний кордон України та обліку товарів, що поставляються згідно з міжвідомчими угодами з виробничої кооперації" від 25 квітня 1997 року N 189

Наказ Державного митного комітету України "Щодо безмитного вивезення громадянами за кордон України сувенірів і подарунків" від 9 червня 1992 року N 120

Наказ Головного управління державного митного контролю при Раді Міністрів СРСР "Положення про пропуск і декларування товарів і майна, що переміщуються через державний кордон СРСР" від 18 серпня 1989 року N 137

4.4. Окремі предмети (заборони, обмеження, дозволи)

Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм" від 23 березня 2000 року N 1587-III

Закон України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" від 17 червня 1999 року N 758-XIV

Закон України "Про металобрухт" від 5 травня 1999 року N 619-XIV

Закон України "Про видобування і переробку уранових руд" від 19 листопада 1997 року N 645/97-ВР

Указ Президента України "Про впорядкування торгівлі деякими підакцизними товарами, пов'язаними з використанням аудіовізуальних творів та примірників фонограм" від 20 травня 1998 року N 491/98

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку митного оформлення військової техніки та військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України" від 18 січня 2003 року N 63 (Не набрав чинності)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік, обсяги і порядок ввезення товарів, що використовуються для будівництва та виробничої діяльності підприємств з виробництва автомобілів і комплектуючих виробів до них і не оподатковуються під час ввезення їх на митну територію України" від 1 червня 2002 року N 737

Постанова Кабінету Міністрів України "Про основні вузли для спеціалізованого обладнання з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню" від 17 травня 2002 року N 672

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку та обсягів матеріалів, комплектуючих виробів і обладнання, що використовуються для розроблення, виробництва авіаційної техніки та надання послуг підприємствами, визначеними статтею 2 Закону України "Про державну підтримку літакобудівної промисловості в Україні", та ввозяться на митну територію України відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами" від 12 квітня 2002 року N 519

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку та обсягів товарів, що ввозяться на митну територію України і використовуються для розширення виробництва та виробничої діяльності підприємств з виготовлення боєприпасів, їх елементів та виробів спецхімії" від 13 березня 2002 року N 331

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку видів металобрухту, що утворився у військових частинах, військових установах, військових навчальних закладах Збройних Сил та інших військових формуваннях, експорт якого забороняється" від 29 листопада 2001 року N 1595

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з вироблених та імпортованих тютюнових виробів" від 8 серпня 2001 року N 949

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності" від 28 квітня 2001 року N 412

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження положень з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм" від 13 жовтня 2000 року N 1555

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів" від 13 липня 2000 року N 1120

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" від 6 травня 2000 року N 770

Постанова Кабінету Міністрів України "Про запровадження аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля" від 4 квітня 2000 року N 599

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку видів побутового металобрухту" від 15 вересня 1999 року N 1696

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку пунктів контролю, в яких здійснюється митне оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон України" від 9 серпня 1999 року N 1459

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку реалізації за межі України компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів, а також вивезення з України донорської крові та її компонентів" від 14 вересня 1998 року N 1427

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності" від 31 серпня 1998 року N 1354

Постанова Кабінету Міністрів України "Про тимчасове обмеження вивезення давальницької сировини для вироблення окремих видів готової продукції" від 30 листопада 1996 року N 1429

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку предметів промислового призначення, що застосовуються у виробничій сфері, вивезення (пересилання) яких громадянами України, іноземцями та особами без громадянства за межі митної території України забороняється" від 11 вересня 1996 року N 1094

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів іноземного виробництва" від 4 березня 1996 року N 288

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів, що використовуються або можуть бути використані у створенні ракетної зброї" від 27 липня 1995 року N 563

Наказ Державної митної служби України "Про визначення місць митного оформлення окремих видів товарів" від 4 лютого 2003 року N 74

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про порядок погодження видачі ліцензій на експорт товарів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 року N 1939" від 21 січня 2003 року N 44

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну нових легкових автомобілів походженням з Російської Федерації" від 16 грудня 2002 року N 369

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про затвердження Положення про штрихове кодування товарів" від 20 серпня 2002 року N 255

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку проведення Держмитслужбою України деталізації товарів в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності на національному рівні" від 15 липня 2002 року N 372

Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про Порядок увезення незареєстрованих лікарських засобів на митну територію України з метою проведення доклінічних досліджень, клінічних випробувань та державної реєстрації" від 17 січня 2002 року N 13

Наказ Державної митної служби України "Про організацію контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності" від 15 листопада 2001 року N 735

Наказ Державної митної служби України "Про Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності" від 25 червня 2001 року N 430

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України "Про затвердження Положення про порядок розроблення, модернізації, виробництва в Україні та ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв" від 7 листопада 2000 року N 167

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України "Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв, для ввезення з-за кордону яких не потрібні дозволи" від 21 вересня 2000 року N 133

Наказ Державної митної служби України "Про митне оформлення періодичних видань, виготовлених у країнах, з якими укладено угоди про вільну торгівлю" від 5 липня 2000 року N 376

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Порядку отримання дозволу на ввезення на територію України для постійного користування механічних транспортних засобів, виготовлених 8 і більше років тому" від 10 травня 2000 року N 225

Наказ Міністерства економіки України "Про затвердження Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 17 квітня 2000 року N 52

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення енергоносіїв, що переміщуються через митний кордон України морським та річковим транспортом" від 29 лютого 2000 року N 117

Наказ Міністерства промислової політики України, Державної митної служби України "Про оформлення операцій з експорту зливків кольорових металів та їх сплавів" від 3 листопада 1999 року N 382/703

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України "Про затвердження форми разового індивідуального дозволу та заяви на отримання разового індивідуального дозволу на перевищення встановлених строків увезення товарів (виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами" від 1 листопада 1999 року N 831

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку заповнення й використання Картки відмови" від 24 квітня 1999 року N 239

Наказ Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України "Про затвердження Порядку відшкодування витрат, пов'язаних з транспортуванням, зберіганням, експертною оцінкою, сертифікацією, знищенням конфіскованого та іншого майна" від 2 квітня 1999 року N 96/168/197

Наказ Державної митної служби України "Про декларування транзитних товарів, що переміщуються магістральними трубопроводами та лініями електропередач" від 12 вересня  1997 року N 425

Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації "Державний класифікатор України. Класифікація послуг зовнішньоекономічної діяльності ДК 012-97" від 2 червня 1997 року N 324

Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про порядок ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів" від 15 травня 1997 року N 143

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Класифікатора способів розрахунків" від 12 березня 1997 року N 105

Наказ Державної митної служби України "Про державну реєстрацію та видачу ліцензій на здійснення митної брокерської діяльності на території України" від 20 грудня 1996 року N 562

Наказ Державного митного комітету України "Про запровадження нових класифікаторів для використання при митному оформленні вантажів" від 16 лютого 1995 року N 57

Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Державного митного комітету України "Про затвердження Порядку ввозу із-за кордону та вивозу із України спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії" від 19 жовтня 1993 року N 650/272

Наказ Міністерства державних ресурсів України "Про затвердження Правил застосування, обігу і повернення засобів упаковки багаторазового використання і Правил повторного використання дерев'яної, картонної тари та паперових мішків" від 16 червня 1992 року N 15

Наказ Державного митного комітету України "Про Тимчасове положення про порядок пропуску товарів, майна та транспортних засобів" від 30 грудня 1991 року N 7

4.5. Ліцензування і квотування

Закон України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" від 17 січня 2002 року N 2953-III

Постанова Кабінету Міністрів України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" від 25 грудня 2002 року N 1977

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності" від 17 травня 2002 року N 674

Постанова Кабінету Міністрів України "Про основні вузли для спеціалізованого обладнання з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню" від 17 травня 2002 N 672

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку прийняття органом ліцензування рішення про застосування до суб'єктів господарювання спеціальних заходів, спрямованих на припинення порушень вимог Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" від 17 травня 2002 року N 675

Постанова Кабінету Міністрів України "Про державний збір за видачу разових (індивідуальних) ліцензій із суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що порушили Закон УРСР "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 21 квітня 1998 року N 524

Постанова Кабінету Міністрів України "Про розмір державного збору за видачу імпортних ліцензій" від 2 серпня 1996 року N 893

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України і Положення про порядок контролю та звітності щодо використання майнових цінностей, які інвестуються за межами України" від 19 лютого 1996 N 229

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про порядок ліцензування експорту, імпорту товарів у 2003 році" від 18 лютого 2003 року N 36 (Не набрав чинності)

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Положення про порядок ліцензування експорту товарів у 2003 році" від 18 лютого 2003 року N 36 (Не набрав чинності)

Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з експорту, імпорту обладнання та дисків для лазерних систем зчитування" від 17 лютого 2003 року N 9/29

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про порядок погодження видачі ліцензій на експорт товарів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 року N 1939" від 21 січня 2003 року N 44

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про внесення змін до Порядку оформлення та видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 29 листопада 2002 року N 359

Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з експорту, імпорту обладнання та дисків для лазерних систем зчитування" від 14 серпня 2002 року N 84/247

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про порядок ліцензування імпорту товарів в Україну, які є об'єктом застосування спеціальних заходів" від 1 серпня 2002 року N 232

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Порядку видачі погодження для отримання ліцензії на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин і продукції, що їх містить" від 27 травня 2002 N 197

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про Порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 14 лютого 2002 року N 42

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України "Про порядок надання погодження на одержання ліцензії на імпорт інсектицидів та родентицидів" від 15 листопада 2000 року N 197

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України "Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв, для ввезення з-за кордону яких не потрібні дозволи" від 21 вересня 2000 року N 133

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Порядку видачі погодження для отримання ліцензії на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин і продукції, що їх містить" від 16 червня 2000 року N 56

Наказ Міністерства економіки України "Про порядок розгляду заявок на видачу ліцензій" від 10 квітня 2000 року N 41

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про порядок погодження видачі ліцензій на експорт товарів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2000 року N 4" від 17 лютого 2000 року N 31

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України "Інструкція про порядок заповнення ліцензій на експорт продукції походженням з України, яка підпадає під дію постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 1999 року N 15" від 26 січня 1999 року N 33

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України "Положення про порядок оформлення та видачі ліцензій на експорт продукції походженням з України, яка підпадає під дію постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 1999 року N 15" від 26 січня 1999 року N 33

Наказ Мінекобезпеки "Про затвердження Порядку видачі погодження на вивезення та ввезення озоноруйнуючих речовин і продукції, що їх містить, імпорт та експорт яких підлягає ліцензуванню" від 4 червня 1998 N 82

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України "Положення про порядок видачі ліцензій на експорт озоноруйнуючих речовин і продукції, що їх містить" від 15 квітня 1998 року N 209

4.6. Сертифікація, стандартизація

Указ Президента України "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" від 23 липня 1998 року N 817/98

Декрет Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію" від 10 травня 1993 року N 46-93

Постанова Кабінету Міністрів України "Про визначення Торгово-промислової палати уповноваженим органом з видачі сертифікатів про походження товару" від 25 лютого 2003 року N 255 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку верифікації сертифікатів про походження товарів з України" від 12 грудня 2002 року N 1861 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності" від 29 листопада 2001 року N 1599

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження положень з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм" від 13 жовтня 2000 року N 1555

Постанова Кабінету Міністрів України "Про переміщення через митний кордон сільськогосподарської продукції, що ввозиться для переробки" від 19 червня 1998 року N 931

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні" від 4 листопада 1997 року N 1211

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" від 3 лютого 1997 року N 146

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів і Порядку реалізації або знищення конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 24 жовтня 1996 року N 1284

Постанова Кабінету Міністрів України "Про верифікацію сертифікатів про походження товарів з України" від 30 липня 1996 року N 846

Наказ Служби безпеки України, Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Інструкції про порядок узгодження зі Службою безпеки України видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" від 23 вересня 2002 року N 224/350

Наказ Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України "Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні" від 30 серпня 2002 року N 498

Наказ Державної митної служби "Про затвердження Порядку проведення митними органами перевірки правильності визначення країни походження товарів, що ввозяться на митну територію України на умовах угод про вільну торгівлю з країнами СНД" від 8 серпня 2002 року N 433

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства аграрної політики України "Про затвердження Правил видачі дозволів та сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення за її межі зразків видів дикої фауни і флори, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення" від 16 квітня 2002 року N 147/110

Наказ Державної митної служби України "Про порядок видачі сертифіката підтвердження доставки" від 4 січня 2002 року N 9

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження кодів додаткових одиниць виміру та обліку" від 12 липня 2001 року N 473

Наказ Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України, Державної митної служби України "Щодо Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні" від 7 грудня 2000 року N 701/701

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Інструкції про звільнення від виконання вимог міжнародних конвенцій під час конвенційної сертифікації суден України" від 27 вересня 2000 року N 524

Наказ Державного комітету промислової політики України, Державної митної служби України "Про затвердження бланків документів суворого обліку "Сертифікат якості" та Інструкції про порядок виготовлення, замовлення, застосування і зберігання бланків документів суворого обліку форми N СЯ-1 "Сертифікат якості" від 16 березня 2000 року N 31/138

Наказ Міністерства промислової політики України, Державної митної служби України "Про оформлення операцій з експорту зливків кольорових металів та їх сплавів" від 3 листопада 1999 року N 382/703

Наказ Держстандарту "Правила сертифікації засобів індивідуального захисту працюючих" від 14 червня 1999 року N 322

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку проведення перевірки сертифікатів форми СТ-1 про походження товарів з України" від 11 листопада 1998 року N 713

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Інструкції про проведення перевірки сертифікатів форми СТ-1 про походження товарів з України" від 26 вересня 1997 року N 448

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Інструкції про порядок проведення перевірки сертифікатів форми "А" про походження товарів з України" від 25 квітня 1997 року N 187

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Положення про проведення митними органами верифікації сертифікатів про походження товарів з України" від 1 квітня 1997 року N 143

Наказ Держстандарту України "Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації нафти та нафтопродуктів" від 16 січня 1997 року N 19

Наказ Держстандарту України "Про затвердження Переліку нормативних документів, еталонів, стандартних зразків і засобів вимірювань, які можуть переміщуватися через митний кордон України з метою повірки або метрологічної атестації" від 22 травня 1996 року N 200

Наказ Державного митного комітету України "Про запровадження нових класифікаторів для використання при митному оформленні вантажів" від 16 лютого 1995 року N 57

4.7. Дозволи інших органів

Закон України "Про державну податкову службу в Україні" від 4 грудня 1990 року N 509-XII

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження положень з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм" від 13 жовтня 2000 року N 1555

Наказ Міністерства транспорту України "Про впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні вантажні перевезення автомобільним транспортом" від 18 грудня 2002 року N 898

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Порядку видачі погодження для отримання ліцензії на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин і продукції, що їх містить" від 27 травня 2002 року N 197

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства аграрної політики України від 16 квітня 2002 року N 147/110

Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про Порядок надання одноразового дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих виробів медичного призначення" від 12 січня 2001 року N 10

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України "Про порядок надання погодження на одержання ліцензії на імпорт інсектицидів та родентицидів" від 15 листопада 2000 року N 197

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про порядок погодження видачі ліцензій на експорт товарів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2000 року N 4" від 17 лютого 2000 року N 31

Наказ Комітету медичної та мікробіологічної промисловості України "Про затвердження Порядку надання висновків щодо віднесення бартерних договорів до таких, що передбачають виробничу кооперацію, поставку складних технічних виробів" від 11 червня 1999 року N 82

Наказ Міністерства оборони України "Про затвердження Положення про порядок видачі висновків для митного оформлення засобів вимірювальної техніки, які ввозяться на територію України" від 13 квітня 1999 року N 118

Наказ Фармакологічного комітету Міністерства охорони здоров'я України "Положення про реєстрацію і порядок видачі дозволу на ввезення та використання зарубіжних і вітчизняних засобів лікувальної косметики" від 29 березня 1996 року N 3

4.8. Ліцензування інших видів діяльності

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" від 4 липня 2001 року N 756

Постанова Кабінету Міністрів України "Про впорядкування видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на право оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим і виноградним, алкогольними напоями та тютюновими виробами" від 31 березня 1999 року N 500

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Положення про порядок обов'язкової реєстрації місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 30 січня 1997 року N 89

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок маркування тютюнових виробів" від 11 січня 1997 року N 11

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про порядок ліцензування імпорту товарів в Україну, які є об'єктом застосування спеціальних заходів" від 1 серпня 2002 року N 232

Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання та форми довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру" від 28 травня 2002 року N 251

Наказ Міністерства економіки України "Індивідуальна ліцензія N на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України" від 7 листопада 2000 року N 240

Наказ Міністерства економіки України "Про затвердження Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій" від 17 квітня 2000 року N 47

Постанова Національного банку України "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями" від 24 березня 1999 року N 136

4.9. Митні брокери

Постанова Кабінету Міністрів України "Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу" від 29 листопада 2000 року N 1755

Постанова Кабінету Міністрів України "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності" від 20 листопада 2000 року N 1719

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14 листопада 2000 року N 1698

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів декларантом" від 1 квітня 2002 року N 174

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Положення про діяльність підприємств, що здійснюють декларування на підставі договору" від 22 липня 1997 року N 340

4.10. Митні ліцензійні склади

Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання застосування режиму митного складу" від 12 грудня 2002 року N 1867 (Набирає чинності 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Положення про порядок обов'язкової реєстрації місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 30 січня 1997 року N 89

Постанова Кабінету Міністрів України "Про впорядкування діяльності митних ліцензійних складів" від 2 грудня 1996 року N 1446

Постанова Кабінету Міністрів України "Про впорядкування діяльності митних ліцензійних складів" від 14 серпня 1996 року N 954

Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання та форми довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру" від 28 травня 2002 року N 251

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення консолідованих вантажів, що переміщуються автотранспортом через митні ліцензійні склади транспортними й транспортно-експедиційними організаціями" від 20 травня 2002 року N 260

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного оформлення товарів, що переміщуються через митні ліцензійні склади транспортних та транспортно-експедиційних організацій" від 4 грудня 1999 року N 792

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів експорту, імпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгівлі" від 30 червня 1998 року N 380

Наказ Державної митної служби України "Про терміни зберігання товарів на митних ліцензійних складах" від 29 травня 1997 року N 238

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів" від 31 грудня 1996 року N 592

Лист Державної митної служби України "Про порядок та форму надання звітів про товари, переміщені через митні ліцензійні склади" від 29 травня 2002 року N 11/3-16-4740-ЕП

4.11. Магазини безмитної торгівлі

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок продажу товарів безмитними магазинами" від 30 червня 1998 року N 984

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку постачання на борт повітряних суден міжнародного класу товарів, призначених для споживання пасажирами та екіпажем, з магазинів безмитної торгівлі" від 3 червня 1999 року N 332

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку ведення обліку та звітності під час надходження товарів і продажу їх безмитними магазинами, та ліквідації безмитних магазинів" від 1 жовтня 1998 року N 614

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів експорту, імпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгівлі" від 30 червня 1998 року N 380

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Тимчасового положення про порядок відкриття, функціонування та контролю за діяльністю магазинів безмитної торгівлі" від 18 липня 1997 року N 336

Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження Положення про порядок користування магазином оптово-роздрібної торгівлі дипломатичного корпусу іноземних держав, акредитованого в Україні, та членів їх родин" від 10 березня 1994 року N 63

4.12. Вільні економічні зони

Закон України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" від 13 жовтня 1992 року N 2673-XII

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового договору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку, в спеціальній (вільній) економічній зоні" від 5 липня 1999 року N 1199

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок охорони суверенних прав України у її виключній (морській) економічній зоні" від 12 червня 1996 року N 642

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Податкового роз'яснення окремих положень законів України від 24 грудня 2002 року N 346-IV "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" і від 24.12.2002 N 347-IV "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування підакцизних та деяких інших товарів" від 3 лютого 2003 року N 70

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку прийняття Держмитслужбою об'єктів митної інфраструктури на територіях спеціальних (вільних) економічних зон, на яких запроваджується режим спеціальної митної зони (спеціальний митний режим)" від 19 жовтня 2000 року N 579

5. Мито і платежі

5.1. Мито, ставки, інструкції про порядок нарахування платежів

Закон України "Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів" від 24 жовтня 2002 року N 216-IV

Закон України "Про інноваційну діяльність" від 4 липня 2002 року N 40-IV

Закон України "Про Митний тариф України" від 5 квітня 2001 року N 2371-III

Закон України "Про тимчасовий порядок оподаткування операцій з виготовлення та продажу нафти сирої та деяких паливно-мастильних матеріалів" від 2 березня 2000 року N 1521-III

Закон України "Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур" від 10 вересня 1999 року N 1033-XIV

Закон України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" від 19 вересня 1997 року N 535/97-ВР

Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" від 11 липня 1996 року N 313/96-ВР

Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них" від 24 травня 1996 року N 216/96-ВР

Закон України "Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину" від 7 травня 1996 року N 180/96-ВР

Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої" від 7 травня 1996 N 178/96-ВР

Закон України "Про звільнення від обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України" від 5 травня 1996 року N 163/96-ВР

Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби" від 6 лютого 1996 року N 30/96-ВР

Закон України "Про Єдиний митний тариф" від 5 лютого 1992 року N 2097-XII

Закон України "Про систему оподаткування" від 25 червня 1991 року N 1251-XII

Декрет Кабінету Міністрів України "Про Єдиний митний тариф України" від 11 січня 1993 року N 4-93

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку та обсягів матеріалів, комплектуючих виробів і обладнання, що використовуються для розроблення, виробництва авіаційної техніки та надання послуг підприємствами, визначеними статтею 2 Закону України "Про державну підтримку літакобудівної промисловості в Україні", та ввозяться на митну територію України відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами" від 12 квітня 2002 року N 519

Постанова Кабінету Міністрів України "Про ввезення на митну територію України окремих видів товарів" від 29 березня 2002 року N 390

Постанова Кабінету Міністрів України "Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України продуктів харчування для власного споживання та перелік предметів, що не можуть бути віднесені до особистих речей громадян" від 13 грудня 2001 року N 1652

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку бібліотек, до яких надсилаються документи у рамках міжнародного документообміну, що звільняються від сплати мита" від 31 серпня 2000 року N 1364

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок експорту живої худоби сільськогосподарськими товаровиробниками - юридичними особами без сплати вивізного (експортного) мита" від 21 лютого 1997 року N 182

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі, обліку і погашення векселів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність, та сплати ввізного мита у разі відчуження цього майна" від 7 серпня 1996 року N 937

Наказ Державного казначейства України, Державної митної служби України "Про затвердження Порядку взаємодії та обміну інформацією між органами Державного казначейства України та Державної митної служби України в процесі казначейського обслуговування державного бюджету за доходами, що контролюються митними органами" від 31 липня 2002 року N 150/417

Наказ Державного казначейства України, Державної митної служби України "Про затвердження Порядку перерахування до Державного бюджету України митних платежів та інших податків і зборів, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами" від 31 липня 2002 N 149/416

Наказ Державної податкової адміністрації "Про затвердження Порядку видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання), що видається суб'єктом підприємницької діяльності при здійсненні операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" від 25 лютого 2002 року N 83

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Тимчасового порядку нарахування та стягнення мита, податку на додану вартість, акцизного й митних зборів на товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" від 22 листопада 2001 року N 764

Наказ Національного космічного агентства України "Про затвердження Інструкції про порядок видачі посвідчень на ввезення товарів для виробництва космічної техніки суб'єктами космічної діяльності згідно з контрактами (договорами), укладеними суб'єктами космічної діяльності та зареєстрованими відповідно до законодавства" від 9 квітня 2001 року N 59

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку нарахування митних зборів, мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються через митний кордон України і належать громадянам" від 27 березня 2000 року N 164

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку справляння митних зборів, які нараховуються за вантажною митною декларацією" від 23 червня 1998 року N 363

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Інструкції про порядок справляння ввізного (імпортного) мита" від 23 липня 1997 року N 344

Наказ Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, Державна податкова адміністрація України, Держхарчопром України "Про затвердження Порядку обчислення мінімальних цін на пиво солодове та тютюнові вироби, що імпортуються на митну територію і реалізуються (продаються) в Україні" від 12 березня 1997 року N 33/61/140/67/01-08/246

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку видачі, обліку і пред'явлення до оплати простих векселів у сплату вивізного (експортного) мита" від 23 листопада 1993 року N 95

5.2. Митні збори

Закон України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" від 4 листопада 1999 року N 1212-XIV

Закон України "Про гуманітарну допомогу" від 22 жовтня 1999 року N 1192-XIV

Закон України "Про лізинг" від 16 грудня 1997 року N 723/97-ВР

Закон України "Про звільнення від обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України" від 5 травня 1996 року N 163/96-ВР

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон" від 24 жовтня 2002 року N 1569

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю" від 27 травня 1999 року N 920

Постанова Кабінету Міністрів України "Про ставки митних зборів" від 27 січня 1997 року N 65

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Тимчасового порядку нарахування та стягнення мита, податку на додану вартість, акцизного й митних зборів на товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" від 22 листопада 2001 року N 764

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку нарахування митних зборів, мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються через митний кордон України і належать громадянам" від 27 березня 2000 року N 164

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку зберігання підприємствами товарів та інших предметів, увезених на митну територію України, під митним контролем" від 5 січня 1999 року N 4

5.3. Акциз

Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" від 11 липня 1996 року N 313/96-ВР

Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них" від 24 травня 1996 року N 216/96-ВР

Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої" від 7 травня 1996 року N 178/96-ВР

Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби" від 6 лютого 1996 року N 30/96-ВР

Закон України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" від 15 вересня 1995 року N 329/95-ВР

Закон України "Про акцизний збір" від 18 грудня 1991 року N 1996-XII (Дію Закону зупинено згідно із Декретом Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 18-92)

Указ Президента України "Про марки акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби" від 12 липня 1995 року N 609/95

Указ Президента України "Про платників та порядок сплати акцизного збору" від 11 травня 1998 року N 453/98

Декрет Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" від 26 грудня 1992 року N 18-92

Постанова Кабінету Міністрів України "Про запровадження марок акцизного збору на імпортні алкогольні напої з вмістом спирту етилового від 1,2 до 8,5 відсотка об'ємних одиниць та внесення змін і доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо порядку реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 10 грудня 1998 року N 1956

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку справляння податку на добавлену вартість та акцизного збору у разі ввезення товарів на митну територію України" від 27 січня 1997 року N 66

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів і Порядку реалізації або знищення конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 24 жовтня 1996 року N 1284

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Податкового роз'яснення окремих положень законів України від 24 грудня 2002 року N 346-IV "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" і від 24 грудня 2002 року N 347-IV "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування підакцизних та деяких інших товарів" від 3 лютого 2003 року N 70

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Тимчасового порядку нарахування та стягнення мита, податку на додану вартість, акцизного й митних зборів на товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" від 22 листопада 2001 року N 764

Наказ Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України "Про затвердження Порядку здійснення митними органами контролю за сплатою платниками податків податку на додану вартість та акцизного збору, які справляються при ввезенні (пересиланні) товарів та інших предметів на митну територію України" від 16 березня 2001 року N 109/188

Наказ Державної митної служби України, Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення розрахунків з Державним бюджетом України за митом, податком на додану вартість, акцизним збором та іншими платежами, доходами і зборами" від 30 червня 2000 року N 368/149

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку нарахування митних зборів, мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються через митний кордон України і належать громадянам" від 27 березня 2000 року N 164

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Інструкції про порядок справляння акцизного збору в разі ввезення товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на митну територію України" від 21 січня 2000 року N 33

Наказ Державної податкової адміністрації України, Міністерства промислової політики України "Порядок звільнення від обкладення акцизним збором оборотів з реалізації кольорових телевізорів, виготовлених українськими підприємствами усіх форм власності" від 12 березня 1999 року N 120/94

5.4. Податок на додану вартість

Закон України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997 року N 168/97-ВР

Закон України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні" від 18 листопада 1999 року N 1242-XIV

Закон України "Про угоди про розподіл продукції" від 14 вересня 1999 року N 1039-XIV

Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо державної підтримки космічної діяльності" від 27 лютого 1999 року N 276

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій з продажу та ввезення (пересилання) на митну територію України товарів (робіт, послуг), передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав та представництв міжнародних організацій в Україні, а також для використання дипломатичним персоналом цих дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з особами цього персоналу" від 2 червня 1998 року N 772

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку внесення податку на додану вартість до бюджету під час ввезення (пересилання) товарів на митну територію України" від 2 квітня 1998 року N 417

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України" від 1 жовтня 1997 року N 1104

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку справляння податку на добавлену вартість та акцизного збору у разі ввезення товарів на митну територію України" від 27 січня 1997 року N 66

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Податкового роз'яснення окремих положень законів України від 24.12.2002 N 346-IV "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" і від 24.12.2002 N 347-IV "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування підакцизних та деяких інших товарів" від 3 лютого 2003 року N 70

Наказ Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Порядку підтвердження відомостей про фактичне вивезення товарів за межі митної території України" від 21 березня 2002 року N 163/121

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Тимчасового порядку нарахування та стягнення мита, податку на додану вартість, акцизного й митних зборів на товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" від 22 листопада 2001 року N 764

Наказ Національного космічного агентства України "Про затвердження Інструкції про порядок видачі посвідчень на ввезення товарів для виробництва космічної техніки суб'єктами космічної діяльності згідно з контрактами (договорами), укладеними суб'єктами космічної діяльності та зареєстрованими відповідно до законодавства" від 9 квітня 2001 року N 59

Наказ Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України "Про затвердження Порядку здійснення митними органами контролю за сплатою платниками податків податку на додану вартість та акцизного збору, які справляються при ввезенні (пересиланні) товарів та інших предметів на митну територію України" від 16 березня 2001 року N 109/188

Наказ Державної митної служби України, Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення розрахунків з Державним бюджетом України за митом, податком на додану вартість, акцизним збором та іншими платежами, доходами і зборами" від 30 червня 2000 року N 368/149

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку нарахування митних зборів, мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються через митний кордон України і належать громадянам" від 27 березня 2000 року N 164

Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Положення про Реєстр платників податку на додану вартість" від 1 березня 2000 року N 79

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Інструкції про порядок контролю митними органами за справлянням під час митного оформлення товарів, увезених (пересланих) на митну територію України, та перерахуванням до бюджету податку на додану вартість" від 9 червня 1999 року N 346

Наказ Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства аграрної промисловості України "Про розмір мінімальних цін на імпортні тютюнові вироби" від 22 жовтня 1997 року N 117/217/535/382/3

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість" від 1 липня 1997 року N 141

5.5. Пільги, преференції загальні

Закон України "Про інноваційну діяльність" від 4 липня 2002 року N 40-IV

Закон України "Про визнання бронетанкової галузі однією з пріоритетних у промисловості України та заходи щодо надання їй державної підтримки" від 11 січня 2001 року N 2211-III

Закон України "Про державну підтримку підприємств, науково-дослідних інститутів і організацій, які розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії" від 21 вересня 2000 року N 1991-III

Закон України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" від 14 вересня 2000 року N 1954-III

Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова" від 11 травня 2000 року N 1714-III

Закон України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" від 11 грудня 1998 року N 309-XIV

Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік, обсяги і порядок ввезення товарів, що використовуються для будівництва та виробничої діяльності підприємств з виробництва автомобілів і комплектуючих виробів до них і не оподатковуються під час ввезення їх на митну територію України" від 1 червня 2002 року N 737

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку та обсягів товарів, що ввозяться на митну територію України і використовуються для розширення виробництва та виробничої діяльності підприємств з виготовлення боєприпасів, їх елементів та виробів спецхімії" від 13 березня 2002 року N 331

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку бібліотек, до яких надсилаються документи у рамках міжнародного документообміну, що звільняються від сплати мита" від 31 серпня 2000 року N 1364

Постанова Кабінету Міністрів України "Про звільнення від обкладення прибутковим податком з громадян сум компенсаційних виплат та благодійної (гуманітарної) допомоги жертвам нацистських переслідувань" від 30 серпня 2000 року N 1348

Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення акціонерного товариства на базі незавершеного будівництвом Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд" від 31 січня 2000 року N 174

Постанова Кабінету Міністрів України "Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець" від 9 серпня 1999 року N 1441

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку товарів, під час імпортування яких підприємствам, засновниками яких є Всеукраїнська громадська організація "Союз Чорнобиль України" та Міжнародна організація "Союз Чорнобиль", надаються пільги з оподаткування, і граничних вартісних обсягів їх ввезення в Україну" від 16 вересня 1997 року N 1019

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку підприємств, що є власністю Всеукраїнської громадської організації "Союз Чорнобиль України" та Міжнародної організації "Союз Чорнобиль" і мають пільги з оподаткування" від 1 лютого 1997 року N 113

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення предметів дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій, а також їх персоналу та членів сімей персоналу, які користуються на території України митними пільгами" від 19 липня 2001 року N 491

Наказ Державної митної служби України "Перелік документів, подання яких потрібне для застосування пільгового режиму оподаткування при митному оформленні товарів та інших предметів, що вивозяться за межі митної території України" від 17 травня 2000 року N 285

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження переліків документів, подання яких потрібне для застосування пільгового режиму оподаткування при митному оформленні товарів та інших предметів, що ввозяться на митну територію України (вивозяться за межі митної території України)" від 17 травня 2000 року N 285

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку подання документів, які підтверджують право суб'єктів підприємницької діяльності на користування встановленими чинним законодавством податковими пільгами під час митного оформлення товарів та інших предметів, що ввозяться на митну територію України або вивозяться з митної території України" від 22 грудня 1999 року N 845

5.6. Валютне регулювання

Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23 вересня 1994 року N 185/94-ВР

Указ Президента України "Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України" від 16 березня 1995 року N 227/95

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку віднесення операцій резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" від 30 березня 2002 року N 445

Постанова Кабінету Міністрів України, Національного банку України "Про посилення контролю за проведенням розрахунків резидентів і нерезидентів за зовнішньоекономічними операціями" від 12 грудня 1998 року N 1968

Постанова Національного банку України "Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України" від 29 грудня 2000 року N 520

Постанова Національного банку України "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями" від 24 березня 1999 року N 136

Постанова Національного банку України "Про затвердження Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях" від 26 березня 1998 року N 118

Постанова Національного банку України "Порядок надання уповноваженим банкам індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземної валюти і спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземної валюти та бланків чеків" від 23 вересня 1996 року N 245

Постанова Національного банку України "Порядок купівлі фізичними особами - резидентами іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України" від 23 вересня 1996 року N 245

Наказ Державної податкової адміністрації України "Щодо затвердження податкового роз'яснення щодо застосування норм статті 4 Закону України від 23 вересня 1994 року N 185/94-ВР "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23 жовтня 2002 року N 505

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про затвердження Порядку розгляду Міністерством документів, поданих резидентом для отримання висновку щодо віднесення зовнішньоекономічного договору (контракту) до видів, визначених у статті 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 10 травня 2002 року N 134

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)" від 6 вересня 2001 N 201

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України "Про механізм розгляду документів та порядок надання висновків щодо обґрунтованості причин перевищення термінів, установлених у статтях 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) про виробничу кооперацію, поставки складних технічних виробів та за бартерними договорами в галузі зв'язку" від 20 серпня 1999 року N 58

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Порядку надання висновків щодо обґрунтованості причин перевищення термінів повернення виручки в іноземній валюті за договорами оперативного та фінансового лізингу (у формі міжнародного лізингу), поставки складних технічних виробів, виробничої кооперації в галузі транспорту" від 12 липня 1999 року N 364

Наказ Комітету медичної та мікробіологічної промисловості України "Про затвердження Порядку надання висновків щодо обґрунтованості перевищення термінів повернення виручки в іноземній валюті за договорами виробничої кооперації, поставки складних технічних виробів" від 11 червня 1999 року N 81

Наказ Держбуду України "Про затвердження Положення про механізм розгляду документів і надання висновків щодо обґрунтованості причин перевищення термінів, установлених у статтях 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) з виробничої кооперації, комплексного будівництва та за бартерними договорами" від 25 травня 1999 року N 125

5.7. Інші нормативи

5.7.1. Попередня оплата

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення митної вартості товарів та інших предметів у разі переміщення їх через митний кордон України" від 5 жовтня 1998 року N 1598

Наказ Державної митної служби України "Про внесення доповнень до Порядку роботи відділу тарифів та митної вартості регіональної митниці (митниці) при вирішенні питань визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України" від 6 лютого 2002 року N 70

Наказ Державної митної служби України "Про внесення доповнень до Порядку роботи відділу тарифів та митної вартості регіональної митниці (митниці) при вирішенні питань визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України" від 3 жовтня 2001 року N 643

Наказ Державної митної служби України "Порядок роботи відділу тарифів та митної вартості регіональної митниці (митниці) при вирішенні питань класифікації та кодування товарів" від 2 грудня 1999 року N 782

Наказ Державної митної служби України "Порядок роботи відділу тарифів та митної вартості регіональної митниці (митниці) при визначенні країни походження товару" від 2 грудня 1999 року N 782

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Примірного положення про відділ тарифів та митної вартості і Порядків його роботи" від 2 грудня 1999 року N 782

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження класифікатора способів розрахунків" від 12 березня 1997 року N 105

5.7.2. Розрахунки

Закон України "Про ціни і ціноутворення" від 3 грудня 1990 року N 507-XII

Указ Президента України "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства" від 27 червня 1999 року N 734/99

Постанова Кабінету Міністрів України "Про регулювання цін" від 23 грудня 1992 року N 715

Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України" від 18 березня 1999 року N 127

Наказ Державного казначейства України, Державної митної служби України "Про затвердження Порядку взаємодії та обміну інформацією між органами Державного казначейства України та Державної митної служби України в процесі казначейського обслуговування державного бюджету за доходами, що контролюються митними органами" від 31 липня 2002 року N 150/417

Наказ Державної податкової адміністрації "Про затвердження Порядку застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства" від 4 жовтня 1999 року N 542

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку операцій іноземних суб'єктів господарської діяльності з продукцією українського походження" від 29 серпня 1996 року N 183

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку видачі довідок про оплату іноземним суб'єктом господарської діяльності продукції українського походження" від 23 серпня 1996 року N 174

5.7.3. Індикативні ціни

Закон України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" від 23 грудня 1998 року N 351-XIV

Указ Президента України "Про заходи щодо вдосконалення кон'юнктурно-цінової політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності" від 10 лютого 1996 року N 124/96

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Структури, джерел та критеріїв формування бази середньоконтрактних цін" від 17 травня 2002 року N 257

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України "Про застосування ст. 4 Указу Президента України від 10.02.96 p. N 124/96 [щодо затвердження Положення про методику формування та використання індикативних цін]" від 8 серпня 1996 року N 506

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України "Про єдиний порядок застосування індикативних цін до всіх товарів українського походження" від 8 серпня 1996 року N 507

5.8. Статистика

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок ведення спеціальної митної статистики" від 12 грудня 2002 року N 1865 (Не набрав чинності)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про відомчі класифікатори з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій" від 12 грудня 2002 року N 1876 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про запровадження системи обліку, аналізу та прогнозування транзитних вантажопотоків" від 19 квітня 1999 року N 633

Наказ Державної митної служби України, Міністерства економіки України "Про запровадження системи обліку транспортних вантажопотоків" від 9 листопада 2000 року N 632/242

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Положення про порядок введення в дію та застосування електронних журналів обліку переміщення транспортних засобів через митний кордон України" від 5 червня 2000 року N 321

Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації "Державний класифікатор України. Класифікація послуг зовнішньоекономічної діяльності ДК 012-97" від 2 червня 1997 року N 324

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, Міністерства промисловості України "Про порядок здійснення обліку (реєстрації) договорів (контрактів) на експорт відходів та брухту чорних і кольорових металів" від 8 липня 1996 року N 368/127

Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження форм відомчої статистичної звітності" від 22 лютого 1993 року N 40

Наказ Державного митного комітету України "Про введення в експлуатацію системи формування зовнішньоторговельної статистики" від 8 жовтня 1992 року N 184

6. Неторговий оборот

6.1. Загальні правила переміщення речей

Закон України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" від 13 вересня 2001 року N 2681-III

Постанова Кабінету Міністрів України "Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України продуктів харчування для власного споживання та перелік предметів, що не можуть бути віднесені до особистих речей громадян" від 13 грудня 2001 року N 1652

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій з продажу та ввезення (пересилання) на митну територію України товарів (робіт, послуг), передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав та представництв міжнародних організацій в Україні, а також для використання дипломатичним персоналом цих дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з особами цього персоналу" від 2 червня 1998 року N 772

Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів" від 15 липня 1997 року N 748

Наказ Міністерства юстиції України, Державної митної служби України "Про затвердження Порядку передачі митними органами майна, конфіскованого за рішеннями судів, органам державної виконавчої служби" від 17 серпня 2001 року N 46/5/571

Наказ Державного митного комітету України "Про Тимчасове положення про порядок пропуску товарів, майна та транспортних засобів" від 30 грудня 1991 року N 7

Наказ Митного комітету СРСР "Про порядок вивезення та пересилання особистих документів громадян" від 30 вересня 1991 року N 117

6.2. Порядок пропуску окремих предметів

6.2.1. Валюта

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку декларування валютних цінностей, цінностей, предметів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, і оформлення митної декларації та про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 8 жовтня 1999 року N 645" від 22 листопада 2001 року N 763

Постанова Національного банку України "Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" від 12 грудня 2002 року N 502

Постанова Національного банку України "Про затвердження Правил надання фізичним і юридичним особам - резидентам (крім уповноважених банків України) і нерезидентам індивідуальних ліцензій і спеціальних дозволів на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів (іменних, дорожніх чеків), банківських металів через митний кордон України і внесення змін в Інструкцію про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України" від 31 липня 2001 року N 305

Постанова Національного банку України "Про затвердження Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України" від 12 липня 2000 року N 283

6.2.2. Цінності

Закон України "Про звільнення від обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України" від 5 травня 1996 року N 163/96-ВР (Втратить чинність з 1 січня 2004 року)

Закон України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" від 18 листопада 1997 року N 637/97-ВР

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку вивезення за межі України державних нагород з дорогоцінних металів та/або дорогоцінного каміння" від 21 червня 2001 року N 677

Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік суб'єктів підприємницької діяльності - виробників ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, які мають право на клеймування власних виробів державним пробірним клеймом" від 2 березня 1998 року N 238

Постанова Національного банку України "Про затвердження Правил надання фізичним і юридичним особам - резидентам (крім уповноважених банків України) і нерезидентам індивідуальних ліцензій і спеціальних дозволів на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів (іменних, дорожніх чеків), банківських металів через митний кордон України і внесення змін в Інструкцію про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України" від 31 липня 2001 року N 305

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку декларування валютних цінностей, цінностей, предметів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, і оформлення митної декларації та про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 8 жовтня 1999 року N 645" від 22 листопада 2001 року N 763

6.2.3. Продукти харчування

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку харчових добавок, дозволених для використання у харчових продуктах" від 4 січня 1999 року N 12

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок експорту живої худоби сільськогосподарськими товаровиробниками - юридичними особами без сплати вивізного (експортного) мита" від 21 лютого 1997 року N 182

Постанова Кабінету Міністрів України "Про вдосконалення контролю якості і безпеки харчових продуктів" від 9 листопада 1996 року N 1371

Наказ Національного агентства України з контролю за якістю та безпекою продуктів харчування; лікарських засобів та виробів медичного призначення "Перелік харчових добавок, що підлягають державній реєстрації в Україні" від 7 жовтня 1999 року N 069

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення норм ввезення (вивезення) алкогольних напоїв і тютюнових виробів для споживання членами екіпажу та пасажирами на борту транспортного засобу, який здійснює міжнародний рейс і прибуває на митну територію України" від 12 грудня 2002 року N 1882 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення контролю за обігом спирту" від 29 серпня 2002 року N 1266

Постанова Кабінету Міністрів України "Про подальше посилення контролю за ввезенням, вивезенням та переміщенням транзитом через територію України алкогольних напоїв і тютюнових виробів, на які встановлено акцизний збір" від 12 серпня 1996 року N 938

6.2.4. Автомобілі, транспортні засоби

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку пунктів пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон України для переміщення громадянами транспортних засобів та шасі і кузовів до них" від 25 грудня 2002 року N 1987 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про митне оформлення транспортних засобів, увезених на територію України громадянами для тимчасового користування під зобов'язання про зворотне вивезення" від 14 червня 2000 року N 958

Постанова Кабінету Міністрів України "Про відчуження на митній території України транспортних засобів, що належать іноземним дипломатичним представництвам, консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних організацій, їх персоналу та членам сімей персоналу" від 27 серпня 1999 року N 1569

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок" від 7 вересня 1998 року N 1388

Постанова Кабінету Міністрів України "Про здійснення контролю за наявністю страхового сертифіката у власників (користувачів) зареєстрованих в Україні транспортних засобів у разі виїзду на територію іншої країни" від 6 липня 1998 року N 1024

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку звільнення від обкладення акцизним збором оборотів з реалізації легкових, вантажно-пасажирських автомобілів, мотоциклів, що виробляються українськими підприємствами усіх форм власності" від 16 лютого 1998 року N 155

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розпорядження транспортними засобами, не пропущеними на митну територію України у зв'язку з існуючими обмеженнями щодо їх ввезення" від 30 січня 1996 року N 139

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил ввезення транспортних засобів на територію України" від 31 травня 1994 року N 341

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів" від 31 січня 1992 року N 47

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Переліку пунктів пропуску через митний кордон України для автомобільного сполучення, через які здійснюється переміщення транспортних засобів" від 31 січня 2002 року N 57

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України" від 12 жовтня 2001 року N 664

Наказ Державної митної служби України "Про спрощення порядку переміщення транспортних засобів через митний кордон України" від 1 червня 2001 року N 372

Наказ Державної митної служби України "Про проведення митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться в Україну громадянами при переселенні на постійне місце проживання" від 6 травня 2001 року N 296

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного оформлення автотранспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення" від 10 листопада 2000 року N 637

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транспортних засобів індивідуального користування, знятих з обліку в реєстраційних органах іноземних держав" від 6 вересня 2000 року N 490

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного оформлення транспортних засобів, увезених на територію України громадянами для тимчасового користування під зобов'язання про зворотне вивезення" від 26 липня 2000 року N 406

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку заповнення декларації форми МД-7 на ввезення/вивезення транспортного засобу індивідуального користування, номерного вузла чи агрегату" від 26 липня 2000 року N 407

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Положення про порядок введення в дію та застосування електронних журналів обліку переміщення транспортних засобів через митний кордон України" від 5 червня 2000 року N 321

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Порядку отримання дозволу на ввезення на територію України для постійного користування механічних транспортних засобів, виготовлених 8 і більше років тому" від 10 травня 2000 року N 225

Наказ Державної митної служби України "Про організацію контролю гуманітарних вантажів" від 9 грудня 1999 року N 549/804

Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Положення про порядок проведення судової автотоварознавчої експертизи транспортних засобів та Науково-методичних рекомендацій з питань проведення автотоварознавчої оцінки транспортних засобів" від 1 жовтня 1999 року N 60/5

Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження Правил митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України" від 3 січня 1995 року N 3

6.2.5. Культурні цінності

Закон України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" від 21 вересня 1999 року N 1068-XIV

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державну службу контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України" від 20 червня 2000 року N 983

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження зразка свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України" від 20 червня 2000 року N 984

Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон" від 7 лютого 2000 року N 221

Наказ Міністерства культури України "Про затвердження Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України" від 22 квітня 2002 року N 258

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку декларування валютних цінностей, цінностей, предметів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, і оформлення митної декларації та про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 8 жовтня 1999 року N 645" від 22 листопада 2001 року N 763

Наказ Міністерства культури СРСР "Про затвердження Інструкції про порядок контролю за вивезенням з СРСР культурних цінностей" від 23 березня 1987 року N 120

6.2.6. Зброя

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення" від 8 грудня 1997 року N 1358

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок проведення експертизи в галузі експортного контролю" від 15 липня 1997 року N 767

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення Україною мораторію на експорт протипіхотних мін" від 27 серпня 1995 року N 686

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок виконання Україною зобов'язань за Угодою з адаптації Договору про звичайні збройні сили в Європі стосовно надання інформації про транзит звичайних озброєнь і техніки через район застосування або в його межах" від 13 грудня 2001 року N 1663

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань державного експортного контролю" від 14 березня 2001 року N 244

Наказ Державного митного комітету України, Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Порядку ввозу з-за кордону та вивозу з України спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії" від 25 жовтня 1993 року N б/н

Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Державного митного комітету України "Про затвердження Порядку ввозу із-за кордону та вивозу із України спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії" від 19 жовтня 1993 року N 650/272

6.2.7. Медицина

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку пунктів пропуску через митний кордон України, через які дозволяється переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" від 25 грудня 2002 року N 1950 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення контролю за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів" від 18 січня 2003 року N 58

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я" від 16 лютого 1998 року N 179

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" від 3 лютого 1997 року N 146

Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про порядок ввезення на територію України лікарських засобів, що надходять у вигляді гуманітарної допомоги" від 22 липня 1999 року N 175

Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Порядку встановлення цін (тарифів) на екстрену медичну допомогу, що надається іноземним громадянам державними та комунальними закладами охорони здоров'я України" від 11 листопада 1997 року N 328

Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про порядок ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів" від 15 травня 1997 року N 143

Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Положення про реєстрацію і порядок видачі дозволу на ввезення та використання зарубіжних і вітчизняних засобів лікувальної косметики" від 29 березня 1996 року N 3

6.2.8. Живі тварини і рослини

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Тимчасового порядку ввезення, державного випробування, реєстрації та використання трансгенних сортів рослин в Україні" від 17 серпня 1998 року N 1304

Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи запобігання виникненню небезпечних захворювань тварин" від 30 травня 1996 року N 584

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства аграрної політики України "Про затвердження Правил видачі дозволів та сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення за її межі зразків видів дикої фауни і флори, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення" від 16 квітня 2002 року N 147/110

6.2.9. Аудіо, відео, друковані матеріали

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження положень з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм" від 13 жовтня 2000 року N 1555

Наказ Державної митної служби України "Про митне оформлення періодичних видань, виготовлених у країнах, з якими укладено угоди про вільну торгівлю" від 5 липня 2000 року N 376

Наказ Державного комітету України по охороні державних таємниць у пресі та інших засобах масової інформації, Державного митного комітету України "Про затвердження Інструкції про порядок переміщення через державний кордон України текстових, аудіо- та аудіовізуальних матеріалів" від 22 серпня 1994 року N 99/252

6.2.10. Архівні матеріали

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку бібліотек, до яких надсилаються документи у рамках міжнародного документообміну, що звільняються від сплати мита" від 31 серпня 2000 року N 1364

6.2.11. Інші матеріали

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення норм ввезення (вивезення) алкогольних напоїв і тютюнових виробів для споживання членами екіпажу та пасажирами на борту транспортного засобу, який здійснює міжнародний рейс і прибуває на митну територію України" від 12 грудня 2002 року N 1882 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Національного банку України "Про затвердження Правил надання фізичним і юридичним особам - резидентам (крім уповноважених банків України) і нерезидентам індивідуальних ліцензій і спеціальних дозволів на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів (іменних, дорожніх чеків), банківських металів через митний кордон України і внесення змін в Інструкцію про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України" від 31 липня 2001 року N 305

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ввезення на територію України засобів вимірювальної техніки" від 17 серпня 1998 року N 1300

Наказ Митного комітету СРСР "Про порядок вивезення та пересилання особистих документів громадян" від 30 вересня 1991 року N 117

6.3. Несупроводжуваний багаж

Наказ Державного митного комітету України "Про обов'язкове митне оформлення несупроводжуваного багажу громадян, який відправляється з України в країни колишнього СРСР та прибуває з цих країн в Україну" від 19 січня 1993 року N 10

6.4. Міжнародні поштові відправлення

Закон України "Про зв'язок" від 16 травня 1995 року N 160/95-ВР

Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових та експрес-відправленнях" від 25 грудня 2002 року N 1948 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України, Державної митної служби України "Про затвердження Правил приймання та відправляння міжнародної пошти пунктами міжнародного поштового обміну" від 10 грудня 2002 року N 235/688

Наказ Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку та інформатизації України "Про затвердження Порядку організації місць міжнародного поштового обміну" від 15 січня 2002 року N 18/5

Наказ Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку та інформатизації України "Про утворення Консультативної ради з питань митного контролю міжнародних поштових відправлень і розвитку послуг поштового зв'язку" від 29 жовтня 2001 року N 694/177

Наказ Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку та інформатизації України "Про затвердження Положення про митний контроль та митне оформлення міжнародних поштових відправлень" від 27 жовтня 1999 року N 680/108

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України, Міністерства транспорту України "Про затвердження Правил перевезення пошти повітряними суднами" від 8 червня 1999 року N 105/297

7. Контрабанда

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року N 2341-III

Закон України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" від 5 квітня 1999 року N 1068-XIV

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Рішення про Положення про порядок повернення культурних цінностей, що незаконно вивозяться та ввозяться" від 24 квітня 1999 року N 688

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Угоди про співробітництво митних служб з питань затримання та повернення культурних цінностей, що незаконно вивозяться та ввозяться" від 24 квітня 1999 року N 689

Наказ Міністерства культури України "Про затвердження Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України" від 22 квітня 2002 року N 258

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку взаємодії відділів тарифів та митної вартості регіональних митниць і митниць з підрозділами по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил при виявленні фальсифікації преференційних сертифікатів про походження товарів" від 24 квітня 2000 року N 228

Наказ Державного митного комітету України "Про введення в дію Типового положення про відділ по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил в митницях України" від 16 листопада 1992 року N 216 

Наказ Державного митного комітету України "Про введення в дію Інструкції про взаємодію з питань боротьби з контрабандою" від 12 серпня 1992 року N 163

Наказ Міністерства культури СРСР "Про затвердження Інструкції про порядок контролю за вивезенням з СРСР культурних цінностей" від 23 березня 1987 року N 120

Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил" від 26 лютого 1999 року N 2

8. Міжнародне співробітництво

Угода про Правила визначення походження товарів країн, що розвиваються, при наданні тарифних преференцій у рамках Загальної системи преференцій 12 квітня 1996 року (ратифікована Законом України "Про ратифікацію Угоди про Правила визначення походження товарів країн, що розвиваються, при наданні тарифних преференцій у рамках Загальної системи преференцій" від 22 листопада 2002 року N 243-IV)

Угода про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах від 15 квітня 1994 року (ратифікована Законом України "Про ратифікацію Угоди про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах" від 15 грудня 1999 року N 1301-XIV)

Міжнародна конвенція про Гармонізовану систему опису та кодування товарів від 14 червня 1983 року (приєднання див. Указ Президента "Про приєднання України до Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів" від 17 травня 2002 року N 466/2002)

Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП від 14 листопада 1975 року (приєднання див. Закон України "Про участь України у Митній конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП 1975 року)" від 15 липня 1994 року N 117/94-ВР)

Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (приєднання див. Закон України "Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення" від 14 травня 1999 року N 662-XIV)

Вказівки Головного управління Державного митного контролю при Раді Міністрів СРСР "Про порядок застосування Митної конвенції, що стосується контейнерів, 1972 року" від 4 квітня 1989 року N 11-38/7

9. Архів

Наказ Державного митного комітету України "Про створення відомчого архіву Державного митного комітету" від 17 січня 1996 року N 20

III. Опис законодавства ЄС

Вторинне законодавство

1. Загальне

Decision N 210/97/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 adopting an action programme for customs in the Community (Customs 2000) - Commission statement

OJ L 033, 04.02.97 p. 24 

Рішення N 210/97/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 грудня 1996 року про ухвалення програми дій для митниць у Співтоваристві (Митниці 2000) - заява Комісії

ОВ L 033, 04.02.97 С. 24 

91/453/EEC: Commission Decision of 30 July 1991 setting up an Advisory Committee on Customs and Indirect Taxation

OJ L 241, 30.08.91 p. 43 

91/453/ЄЕС: Рішення Комісії від 20 липня 1991 року про заснування Дорадчого Комітету з митниці та непрямого оподаткування

ОВ L 241, 30.08.91 С. 43 

Council Resolution of 30 May 2001 on a strategy for the Customs Union

OJ C 171, 15.06.2001 p. 1 

Резолюція Ради від 30 травня 2001 року щодо стратегії для Митного Союзу

ОВ C 171, 15.06.2001 С. 1 

Council Resolution of 25 October 1996 on the simplification and rationalization of the Community's customs regulations and procedures

OJ C 332, 07.11.96 p. 1 

Резолюція Ради від 25 жовтня 1996 року щодо спрощення та раціоналізації митного регулювання та процедур у Співтоваристві

ОВ C 332, 07.11.96 С. 1 

Council Resolution of 27 June 1974 concerning measures to be taken with a view to simplifying the task of the customs administrations

OJ C 079, 08.07.74 p. 1 

Резолюція Ради від 27 липня 1974 року стосовно заходів, що мають бути вжиті з огляду на спрощення завдання митних адміністрацій

ОВ C 079, 08.07.74 С. 1 

Declaration by the representatives of the governments of the Member States, meeting within the Council, concerning the continuing role of customs services after 1992

OJ C 262, 17.10.90 p. 3 

Декларація представників урядів держав-членів, що зустрілись в рамках Ради, стосовно продовження ролі митних служб після 1992 року

ОВ C 262, 17.10.90 С. 3 

Information from the Commission - Multiannual programme for the attainment of the customs union

OJ C 084, 31.03.79 p. 2 

Інформація від Комісії - Багаторічна програма досягнення митного союзу

ОВ C 084, 31.03.79 С. 2 


2. Загальні митні правила

Council Regulation (EEC) N 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code

OJ L 302, 19.10.92 p. 1 

Регламент Ради (ЄЕС) N 2913/92 від 12 жовтня 1992 року, що встановлює Митний Кодекс Співтовариства

ОВ L 302, 19.10.92 С. 1 

Commission Regulation (EEC) N 2454/93 of 2 July 1993 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) N 2913/92 establishing the Community Customs Code

OJ L 253, 11.10.93 p. 1 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2454/93 від 2 липня 1993 року, що встановлює положення про застосування Регламенту Ради (ЄЕС) N 2913/92, що встановлює Митний Кодекс Співтовариства 

ОВ L 253, 11.10.93 С. 1 

Commission Regulation (EC) N 2378/2002 of 27 December 2002 derogating from Regulation (EC) N 1249/96 on rules of application (cereal sector import duties) for Council Regulation (EEC) N 1766/92

OJ L 358, 31.12.2002 p. 101 

Регламент Комісії (ЄС) N 2378/2002 від 27 грудня 2002 року про відступ від Регламенту (ЄС) N 1249/96 про правила застосування (сектор імпортного мита на зернові) Регламенту Ради (ЄЕС) N 1766/92

ОВ L 358, 31.12.2002 С. 101 

Commission Regulation (EC) N 1615/2000 of 24 July 2000 derogating from Regulation (EEC) N 2454/93 in respect of the definition of the concept of originating products used for the purposes of the scheme of generalised preferences to take account of the special situation of Nepal regarding certain exports of textiles to the Community

OJ L 185, 25.07.2000 p. 54 

Регламент Комісії (ЄС) N 1615/2000 від 24 липня 2000 року про відступ від Регламенту (ЄЕС) N 2454/93 стосовно визначення концепції походження товарів, що використовується для цілей схеми загальних преференцій, беручи до уваги особливе становище Непалу стосовно експорту певних текстильних виробів до Співтовариства

ОВ L 185, 25.07.2000 С. 54 

Commission Regulation (EC) N 1614/2000 of 24 July 2000 derogating from Regulation (EEC) N 2454/93 in respect of the definition of the concept of originating products used for the purposes of the scheme of generalised preferences to take account of the special situation of Cambodia regarding certain exports of textiles to the Community

OJ L 185, 25.07.2000 p. 46 

Регламент Комісії (ЄС) N 1614/2000 від 24 липня 2000 року про відступ від Регламенту (ЄЕС) N 2454/93 стосовно визначення концепції походження товарів, що використовується для цілей схеми загальних преференцій, беручи до уваги особливе становище Камбоджі стосовно експорту певних текстильних виробів до Співтовариства

ОВ L 185, 25.07.2000 С. 46 

Commission Regulation (EC) N 1613/2000 of 24 July 2000 derogating from Regulation (EEC) N 2454/93 in respect of the definition of the concept of originating products used for the purposes of the scheme of generalised preferences to take account of the special situation of Laos regarding certain exports of textiles to the Community

OJ L 185, 25.07.2000 p. 38 

Регламент Комісії (ЄС) N 1613/2000 від 24 липня 2000 року про відступ від Регламенту (ЄЕС) N 2454/93 стосовно визначення концепції походження товарів, що використовується для цілей схеми загальних преференцій, беручи до уваги особливе становище Лаосу стосовно експорту певних текстильних виробів до Співтовариства

ОВ L 185, 25.07.2000 С. 38 

Commission Regulation (EC) N 800/1999 of 15 April 1999 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products

OJ L 102, 17.04.99 p. 11 

Регламент Комісії (ЄС) N 800/1999 від 15 квітня 1999 року, що встановлює спільні деталізовані правила для застосування системи експортних виплат не сільськогосподарські продукти

ОВ L 102, 17.04.99 С. 11 

Commission Regulation (EC) N 2125/95 of 6 September 1995 opening and providing for the administration of tariff quotas for preserved mushrooms of the genus Agaricus spp.

OJ L 212, 07.09.95 p. 16 

Регламент Комісії (ЄС) N 2125/95 від 6 вересня 1995 року, що відкриває та забезпечує адміністрування тарифних квот на консервовані гриби genus Agaricus spp.

ОВ L 212, 07.09.95 С. 16 

Commission Regulation (EC) N 2855/2000 of 27 December 2000 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 332, 28.12.2000 p. 41 

Регламент Комісії (ЄС) N 2855/2000 від 27 грудня 2000 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 332, 28.12.2000 С. 41 

Commission Regulation (EC) N 479/97 of 14 March 1997 providing for the partial reimbursement of import duties levied on flint maize

OJ L 075, 15.03.97 p. 7 

Регламент Комісії (ЄС) N 479/97 від 14 березня 1997 року, яким передбачене часткове відшкодування імпортного мита, що стягується з твердої кукурудзи

OJ L 075, 15.03.97 С. 7 

Council Decision of 28 May 1996 on the post-clearance recovery of the customs debt

OJ C 170, 14.06.96 p. 1 

Рішення Ради від 28 травня 1996 року про відшкодування митного боргу після розмитнення

ОВ C 170, 14.06.96 С. 1 


3. Основні митні інструменти

3.1. Митні тарифи

Commission Regulation (EC) N 1400/2001 of 10 July 2001 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 189, 11.07.2001 p. 5 

Регламент Комісії (ЄС) N 1400/2001 від 10 липня 2001 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 189, 11.07.2001 С. 5 

Commission Regulation (EEC) N 1748/85 of 25 June 1985 on the procedure for determining the fat content of maize flour falling within subheading 11.01 E and maize groats and meal falling within subheading 11.02 A V of the Common Customs Tariff

OJ L 167, 27.06.85 p. 0026 - 0027 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1748/85 від 25 червня 1985 року про процедуру визначення вмісту жиру меленої кукурудзи, що підпадає під дію підзаголовка 11.01 E та кукурудзяної крупи та борошна в межах підзаголовка 11.02 A V Єдиного Митного Тарифу

OJ L 167, 27.06.85 p. 0026 - 0027 

87/597/ECSC: Decision of the representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 18 December 1987 on the nomenclature and rates of conventional duty for certain products and the general rules for interpreting and applying the said nomenclature and duties

OJ L 363, 23.12.87 p. 67 

87/597/ЄСВС: Рішення представників урядів держав-членів, що зустрілись в рамках Ради 18 грудня 1987 року, щодо номенклатури та ставок конвенційного мита на певні товари та загальні правила тлумачення та застосування зазначених номенклатури та мит

OJ L 363, 23.12.87 С. 67 


3.1.1. Єдиний митний тариф

Council Regulation (EC) N 3093/95 of 22 December 1995 laying down the rates of duty to be applied by the Community resulting from negotiations under GATT Article XXIV.6 consequent upon the accession of Austria, Finland and Sweden to the European Union

OJ L 334, 30.12.95 p. 1 

Регламент Ради (ЄС) N 3093/95 від 22 грудня 1995 року, що встановлює ставки мита, що мають застосовуватись Співтовариством в результаті переговорів відповідно до статті XXIV.6 ГАТТ по вступі Австрії, Фінляндії та Швеції до Європейського Союзу

ОВ L 334, 30.12.95 С. 1 

Council Regulation (EC) N 1644/95 of 29 June 1995 laying down the autonomous rates of duty to be applied to newsprint, in rolls or sheets falling within CN codes 4801 00 10 and 4801 00 90 following the accession of Austria, Finland and Sweden

OJ L 156, 07.07.95 p. 3 

Регламент Ради (ЄС) N 1644/95 від 29 червня 1995 року, що встановлює автономні ставки мита, що має застосовуватись до газетного паперу, в рулонах та листках відповідно кодів КН 4801 00 10 та 4801 00 90 внаслідок вступу Австрії, Фінляндії та Швеції

ОВ L 156, 07.07.95 С. 3 

Council Regulation (EEC) N 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff

OJ L 256, 07.09.87 p. 1 

Регламент Ради (ЄЕС) N 2658/87 від 23 липня 1987 року про тариф та статистичну номенклатуру та про Єдиний Митний Тариф

ОВ L 256, 07.09.87 С. 1 

Commission Regulation (EC) N 218/2003 of 4 February 2003 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 029, 05.02.2003 p. 0005 - 0006 

Регламент Комісії (ЄС) N 218/2003 від 4 лютого 2003 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 029, 05.02.2003 С. 5 

Commission Regulation (EC) N 55/2003 of 13 January 2003 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 008, 14.01.2003 p. 3 

Регламент Комісії (ЄС) N 55/2003 від 13 січня 2003 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OJ L 008, 14.01.2003 С. 3 

Commission Regulation (EC) N 2049/2002 of 19 November 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 316, 20.11.2002 p. 15 

Регламент Комісії (ЄС) N 2049/2002 від 19 листопада 2002 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 316, 20.11.2002 С. 15 

Commission Regulation (EC) N 2014/2002 of 7 November 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 311, 14.11.2002 p. 11 

Регламент Комісії (ЄС) N 2014/2002 від 7 листопада 2002 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 311, 14.11.2002 С. 11 

Commission Regulation (EC) N 1380/2002 of 29 July 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 200, 30.07.2002 p. 12 

Регламент Комісії (ЄС) N 1380/2002 від 29 липня 2002 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 200, 30.07.2002 С. 12 

Commission Regulation (EC) N 1223/2002 of 8 July 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 179, 09.07.2002 p. 8 

Регламент Комісії (ЄС) N 1223/2002 від 8 липня 2002 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 179, 09.07.2002 С. 8 

Commission Regulation (EC) N 1017/2002 of 13 June 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 155, 14.06.2002 p. 23 

Регламент Комісії (ЄС) N 1017/2002 від 13 червня 2002 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 155, 14.06.2002 С. 23 

Commission Regulation (EC) N 849/2002 of 22 May 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 135, 23.05.2002 p. 10 

Регламент Комісії (ЄС) N 849/2002 від 22 травня 2002 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 135, 23.05.2002 С. 10 

Commission Regulation (EC) N 763/2002 of 3 May 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 117, 04.05.2002 p. 3 

Регламент Комісії (ЄС) N 763/2002 від 3 травня 2002 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 117, 04.05.2002 С. 3 

Commission Regulation (EC) N 687/2002 of 22 April 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 106, 23.04.2002 p. 3 

Регламент Комісії (ЄС) N 687/2002 від 22 квітня 2002 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 106, 23.04.2002 С. 3 

Commission Regulation (EC) N 471/2002 of 15 March 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 075, 16.03.2002 p. 13 

Регламент Комісії (ЄС) N 471/2002 від 15 березня 2002 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OJ L 075, 16.03.2002 С. 13 

Commission Regulation (EC) N 142/2002 of 25 January 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 024, 26.01.2002 p. 14 

Регламент Комісії (ЄС) N 142/2002 від 25 січня 2002 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 024, 26.01.2002 С. 14 

Commission Regulation (EC) N 141/2002 of 25 January 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 024, 26.01.2002 p. 11 

Регламент Комісії (ЄС) N 141/2002 від 25 січня 2002 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 024, 26.01.2002 С. 11 

Council Regulation (EC) N 2241/2001 of 15 November 2001 amending the autonomous common customs tariff duty for garlic falling within CN code 07032000

OJ L 303, 20.11.2001 p. 8 

Регламент Ради (ЄС) N 2241/2001 від 15 листопада 2001 року про зміну автономного єдиного митного тарифу мита на часнику відповідно до КН коду 07032000

ОВ L 303, 20.11.2001 С. 8 

Commission Regulation (EC) N 2180/2001 of 9 November 2001 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 293, 10.11.2001 p. 5 

Регламент Комісії (ЄС) N 2180/2001 від 9 листопада 2001 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 293, 10.11.2001 С. 5 


Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

Лист Адміністратору Архів подій RSS